25-2009

Dětské maškarní [25/2009]

Jak už bývá zvykem, i letos se v Křečovicích (a i v Hořeticích) konalo „Dětské maškarní odpoledne“.

V Křečovicích se uskutečnilo 14.února 2009 v hostinci U Kohouta a bylo opravdu bezvadné.

K dětským radovánkám, soutěžím a tanci hrál Jan Strnad, který se také ujal moderování celého odpoledne.

Děti získaly krásné a hodnotné dárky v tombole, kde samozřejmě vyhrály všechny bez rozdílu. Byly připraveny různé soutěže a to nejen pro děti a zapojily se i se svými rodiči. Sladkostí a různých překvapení bylo pro zúčastněné moc a moc. A za to se sluší poděkovat sponzorům a spoluobčanům, kteří přispěli jak finančně tak i hmotně.

Velké poděkování ale patří především organizátorům celého odpoledne a to paní Ivaně Brejškové, Jitce Koblížkové a Petře Kovárnové, které měly s přípravou nejvíce práce.

To, že se akce opravdu zdařila, svědčí i návštěvnost. Dětské maškarní odpoledne se těší velké účasti, zúčastnilo se na 80 dětí s rodiči, a stalo se už jakousi tradicí.

Děkujeme tímto organizátorům akcí a věříme, že budou pokračovat i v příštích letech.

Pechačová Monika

Vážení a milí spoluobčané

Vážení a milí spoluobčané,

tak se nám ta nejmladší generace opět sešla, tentokrát v maskách. I přes nevlídné zimní odpoledne se spoustou sněhu v místním sále Klubu hasičů v Hořeticích bylo příjemně teplo a útulno.

Úderem druhé hodiny se začali scházet masky v doprovodu svých nejbližších. Prostor se během chvíle zaplnil princeznami, vílami, motýlky, kovboji, indiány, čertíky, zraněnými co byli samá modřina obvaz, zdravotní sestřičky a doktoři též nechyběli; dále pak muchomůrky, berušky, květinky, krásná nevěsta – ale bez ženicha! Přišli mezi nás i kosmonauti, Supermani a Spidermani, černošky, Pipi-punčochatá; z hor zavítal také Krakonoš se svou sojkou. A spousta, spousta dalších, celkem něco přes 60 dětí. Opravdu nerady bychom na někoho zapomněli, neboť byli všichni moc krásní.

K tancování a skotačení jim hrál a zpíval pan muzikant Němeček z Kosovy Hory. Ti odvážnější si s ním mohli i do mikrofonu zazpívat. Zjistil tak, jaká mu u nás roste „konkurence“. Aby se nám neutancovali , zpestřili jsme jim odpoledne nějakou hrou ohodnocenou sladkou odměnou. Lákavá a pestrá byla též tombola, v které každý určitě něco vyhrál.

Ač jsme na místě uvedli, z čeho jsme toto setkání mohli uskutečnit, chtěli bychom ještě jednou touto cestou poděkovat S. SDH Hořetice a OÚ Křečovice. Hlavně však všem z Vás, kteří jste svým finančním či věcným přínosem toto podpořili. Vážíme si toho, DĚKUJEME! Doufáme, že se Vám líbilo. Jsme ovšem vstřícní i k případné kritice, neboť jak se říká „učený z nebe nespadl“. Tím, že začínáme i chybičky se občas vloudí.

Srdečně Vás zdraví pořadatelky

P.S.: Bude-li z Vaší strany zájem, uskutečnili bychom oslavu Dětského dne. Představa: vycházka pohádkovým lesem, kde by na každém stanovišti proběhla i malá soutěž s odměnou.

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 19. března 2009 [25/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19.03. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Věra Bálková, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Monika Pechačová
Omluveni: Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Monika Pechačová, Robert Nečas
Návrhová komise: Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Jitka Jirásková

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2009
  Příjmy: dotace na výkon státní správy a školství: snížení o 1000 Kč
  Výdaje: Veřejná správa – zastupitelstvo navýšení o 24.000Kč
 3. Zřízení kontaktního místa Czech POINT na OÚ Křečovice
  Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na typový projekt Czech POINT – kontaktní místo. V rámci programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši 93.927,- Kč a ukládá místostarostovi a starostovi k realizaci. Termín: 31.3.2009
 4. V rámci průzkumu trhu zastupitelstvo vybralo z nabídek 3 firem pro dodávku vybavení projektu Czech POINT firmu 6plus Benešov.
 5. Úhradu fa. 452086 BeS Benešov v částce 601.836 Kč za další práce na účelové komunikaci na Jarošově vrchu, Křečovice. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 6. Žádost Města Benešov o prodloužení nájmu pozemků ve VT v Nové Živohošti. Rozhodnutí odloženo.
 7. Žádost Ing. Vl. Čuříka, Benešov o bezplatné umístění maringotka přívěsu v Nové Živohošti na obecním pozemku. Rozhodnutí odloženo.
 8. Žádost Aleny Svobodové a Leoše Zímy o zpevnění příjezdové cesty k objektu č. evidenční 149. Zastupitelstvo provede místní šetření 22.3.2009 v 10:00 hod.
 9. Žádost Josefa Bumbala o koupi pozemku č. 803 v k.ú. Hořetice. Výměra pozemku: cca 700m2. Zastupitelstvo s návrhem předběžně souhlasí.
 10. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu na pozemek č. parc. 26, k.ú. Vlkonice. Žadatel: Hanuš Drmla, Praha. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 11. Žádost o kotvení malého plavidla (hausbót), event. č. 103794 na výklopnou lávku v zátoce Mastník – u ústí do Vltavy. Žadatel: Jaroslav Dvořák, Praha. Zastupitelstvo návrh zamítá s odkazem na nutnost změny územního plánu obce.
 12. Žádost o kotvení malého plavidla (plachetnice), event. č. 106801 na výklopnou lávku v zátoce Mastník – u ústí do Vltavy. Žadatel: Jan Smolík, Praha 3. Zastupitelstvo s návrhem zamítá s odkazem na nutnost změna územního plánu obce.
 13. Žádost o vyjádření ke kotvení hausbotu č. S-0762 v zátoce Mastník, ř. km. PB 104,5, u parcely 1339/2. Žadatel: Libor Kloubek, Žatec. Zastupitelstvo s návrhem nesouhlasí.
 14. Žádost o prodej, případně pronájem pozemku č. 1281, k.ú. Nahoruby na umístění hausbotu 6x2m. Žadatel: Vojtěch Bízek, Odolená Voda. Rozhodnutí odloženo.
 15. Žádost o pronájem pozemku č. parc. 1278 nebo 1281, k.ú. Nahoruby pro účel umístění hausbotu. Žadatel: Petr Ruszkiewicz, Praha 3. Rozhodnutí odloženo.
 16. Žádost o změnu územního pláno za účelem stavby RD, chaty apod. na pozemku 516, 512 v k.ú. Hořetice. Žadatel Ant. Šváb, Poříčí nad Sázavou. Rozhodnutí odloženo.
 17. Možnost odkoupení pozemků na Jarošově vrchu – pruhy mezi jednotlivými stavebními pozemky a chodníkem. Zastupitelstvo provede místní šetření 22.3.2009 v 10:00 hodin.
 18. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: >
  Oznámení Státního zemědělského a investičního fondu o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

Hlasování o usnesení ze zasedání: 10 0 0

Zapsal: Petr Rosůlek

Člověk a skladatel [25/2009]

V kompozici této brožury chybí ještě ucelenější pohled na Josefa Suka. Profilů, sond, studií, vzpomínek, ba i knih na toto téma vyšlo poměrně dosti. Přesto však vítáme i tuto příležitost, abychom si připomněli Sukův význam v hudebním vývoji, jeho skladatelskou osobnost, kterou nelze odloučit o jeho osobnosti lidské.

Josef Suk byl synem učitele a ředitele kůru. Narodil se v Křečovicích u Neveklova 4. ledna 1874. Po celý život lnul k rodnému kraji a vsi, v níž spatřil světlo světa. Hudebního vzdělání se mu dostalo od otce Josefa Suka (1827-1913), v jedenácti letech byl přijat na pražskou konzervatoř; housle tu studoval u Antonína Bennewitze, skladbu nejprve u Karla Steckera, pak u Antonína Dvořáka /od roku 1891). V komorní třídě Hanuše Wihana se stal sekundistou Českého kvarteta, později nejslavnějšího našeho komorního souboru. Se sdružením prožil doby interpretačního rozvoje i jeho vrcholná léta, kdy navštívilo řadu států a nabylo světového věhlasu.

Skladatelsky vyrůstal Suk až do roku 1902 v tradici svého učitele Antonína Dvořáka. Psal tehdy téměř vylučně lyrická díla. Jeho hudba je melodická a překypuje mladistvou invencí. Inspiračním zdrojem jeho skladeb byl milostný vztah k Dvořákově dceři Otylce, kterou pojal roku 1898 za manželku. Manželské štěstí, znásobené narozením syna (1901), bylo přerváno smrtí milované ženy (1905). Suka zasáhla dvojí rána osudu, neboť již předtím odešel Antonín Dvořák (1904), s nímž Josefa Suka svazovalo nejen pouto žákovské, nýbrž i hluboký lidský cit.

Je podivuhodné, že již ve svých raných dílech Suk doslova hýří skladatelskou technikou a bezprostřední hudební invencí. V symfonii E dur, op. 14 (dokonč. 1899) prokáže smysl pro zvukovou barvitost a instrumentaci, když již předtím zazářil jako skladatel Serenády pro smyčce, op. 6 (1892). Z přehodnocení mýtické minulosti vyrůstá pak jeho klíčové dílo, Radúz a Mahulena, op. 13 (1897-1898) – hudba ve stejnojmenné dramatické pohádce Julia Zeyera. K Zeyerovi se Suk vrací hudbou k dramatické legendě Pod jabloní, op. 20 (1900-01) a Elegií, op. 23 (1902), kterou zkomponoval po přečtení Zeyerovy epické básně Vyšehrad.

Kolem roku 1900 formuje Suk svůj postoj k výbojům soudobé hudby. Poznával ji dobře jako člen Českého kvarteta během uměleckých cest do ciziny,. Ze skladatelů byl zaujat Debussym, Hegerem a Schönbergem, avšak nepodlehl jejich vlivům. Jak planá jsou slova o tom, že Suk je „malý skladatel“ („Kleinmeister“), který nenalezl svou osobitou tvář! Tak alespoň jej vidí někteří rakouští žurnalisté, kteří pak o něm takto hovoří ve vídeňské televizi. V kontextu evropské hudby je Suk dosud neprávem opomíjen, ač získal trvalý zájem např. Albana Berga. V reprezentačním spise Hanse Mersmanna (Moderne Musik, Wildpark-Potsdam 1927, nakladatelství Athenaion) chybí Sukovo jméno zcela, i u nás bývala před časem jeho tvorba znevažována uprostřed tzv. bojů o Dvořáka. Plané boje umlkají, dílo zůstává a hovoří k těm, kdož mu dovedou naslouchat.

Z utrpení se zrodila Sukova nová díla, smuteční symfonie Asrael, op. 27 (1905-06), inspirovaná smrtí, jež zasáhla do jeho rodinného štěstí, a intimní doplněk Asraela, klavírní cyklus O matince, op. 28 (1907), v němž skladatel nalézá centrum securitatis po přejití vichřic života.

Nové Sukovo tvůrčí údobí signalizuje orchestrální suita Pohádka léta, op. 29 (1907-08) a klavírní cyklus Životem a snem, op. 30 (1909). Skladatelův výraz se osvobozuje z pout výlučného subjektivismu a vrůstá v oblast emocionálně nadosobní hudební mluvy. Na vrcholu Sukova tvůrčího zápasu stojí jeho symfonická báseň Zrání, op. 34 (1912-1917), umělecké díkuvzdání za dosažení vyzrálého mistrovství, dílo dokonalé stavebné i výrazové jednoty, inspirované básní Antonína Sovy. Podobně jako Beethoven, vytvořil v té době i Suk své humanitní krédo o sbratření lidstva, v němž se ještě stupňuje umělecká intenzita, dosažená ve Zrání. Jde tu o Sukovu poslední rozměrnou skladbu, symfonii pro barytonové sólo, sbor a orchestr s názvem Epilog, op. 37 (1920-1934), jehož základní ideou je smíření všech lidí a naplnění jejich bratrské lásky. V Epilogu se Suk oprostil od jakéhokoli subjektivismu a „povznesl se do sfér, kde vlastní já nic neznamená“. (Vladimír Helfert v časopise The Slavonic Review XIV, č. 42, duben 1936, str. 646.)

Sukův život plynul v povinnostech spojených se členstvím v Českém kvartetu.. Byl nejen velkým skladatelem, nýbrž i houslistou, a překvapoval dokonalostí klavírní hry jako doprovázeč i jako interpret svých vlastních skladeb. Jako profesor skladby vychoval na mistrovské škole pražské konzervatoře (od roku 1922) celkem 36 našich i zahraničních skladatelů, např. Václava Kálika, Pavla Bořkovce, Jaroslava Ježka, Viléma a Zdeňka Blažka, Karla Reinera a Klementa Lavického; zasáhl, jak známo, do skladatelského vývoje Bohuslava Martinů jako jeho nezapomenutelný učitel (Martinů studia však nedokončil). Jako rektor místrovské školy konzervatoře v Praze (1924/26 a 1933/35) bojoval za dokonalé vybavení ústavu. Že to byl boj obtížný, netřeba dodávat. Zemřel 29. května 1935, pohřben byl v rodných Křečovicích. Jako memento, odhalující vlažnost vládních a veřejných činitelů k hudbě v době Sukova života, budiž závěrem citován pasus z jeho rektorského projevu při plenární konferenci profesorského sboru pražské konzervatoře (18. června 1925): „Jsem nucen stěžovati si na nedostatek úcty k našemu umění hudebnímu, na nedostatek vědomí, co jest nutno pro hudební umění naše učiniti. A nejvíce jest mi hořko, že tyto stížnosti musím pronést přímo po uplynutí roku Smetanova.“

Josef Suk byl vyznavač života. Když promluvil v Českých Budějovicích v pátek 22.dubna 1932 na autorském večeru o svém životě a o své tvorbě, vyznal se se slzou v oku:

„Skoro bych si přál, aby tam někde ve věčnosti byl nějaký český Olymp. Kdyby mne tam pustili, mezi ty nebešťany, tak bych se ihned zeptal, kde je tam nějak útulný lokálek, kde nejkrásnější andílkové podávají ten nejbáječnější nektar. V tomto lokále by jistě seděl u obláčkového stolu Smetana a Dvořák. Možno, že by si mne někdo z nich povšiml a řekl by: ‘Ejhle, tamhle přichází Suk.‘ A možná, že by se na mne i usmáli a řekli by třeba: ‘Dobře to udělal a neudělal nám hanbu ‘ a kdoví, třeba by mne i zavolali ke stolu, ba nechali by mne na chvilku snad s nimi sedět a možná, že bychom si i připili tím nejlepším nektarem.“

Tento článek byl zveřejněn: Pečman Rudolf – Josef Suk a hudební secese, Brno 1980.

Pavel Novotný

Křečovické noviny (zvláštní pouťové vydání 23. 5. 1959) [25/2009]

Dokončit socialisaci

V současné době dochází k důkladnému rozboru hospodaření JZD. Vznikla nutnost vypracovat vědecky podložený návrh na specializaci výroby, abychom zajistili růst výroby i vysokou pracovní jednotku. Rozvoj a perspektivy družstva jsou závislé na tom, aby všichni zemědělci i všechna půda v obci byla začleněna do JZD. Stává se –a to říkáme s plnou odpovědností – soukromý sektor hlavní brzdou dalšího rozvoje družstva. Proto v těchto dnech klademe takový důraz na začlenění všech dosud soukromých zemědělců do družstva a potom hned rozpracovat současné úkoly i perspektivy křečovického družstva.

Jak dlouho ještě

Budou vyčkávat a rozmýšlet se zbývající soukromě hospodařící zemědělci, než podepíší přihlášku? Co Vy na to, pane Mařík ze Skrýšova, pane Šimek a Hejno ze Zhorného i pane Kadeřábku z Větrova? A nebylo by dobře, kdyby se rozhoupali i u Houdů a u Šťastných?

Slyšeli jsme při přesvědčování...

Že klíčem k bohatšímu životu je zvyšování výroby, to všichni rozumní lidé vědí. Někdo při přesvědčování říkal, že zemědělskou výrobu nelze zvyšovat do nemožností. Tak počkat. Tady bude nejlépe na pomoc pádné statistické důkazy. Ani v Křečovicích nebyla dosud plně dosažena úroveň v živočišné výrobě v poměru k roku 1937. A v rostlinné výrobě každý nezaujatý vidí řadu vážných nedostatků, řádným hnojením počínaje a včasnou sklizní konče. A přišla-li řeč na opatření strany a vlády k zemědělské výrobě, pak věřte, že nesměřují k ničemu jinému, než k urychlení plného rozvoj zemědělské výroby ve všech směrech.

Všichni se ptají, komu to hrají?

Hrají všem, kteří od loňské pouti rozmnožili řady družstevníků v JZD Křečovice a sólo bude mít rodina Marešovských, která podepsala přihlášku do družstva 18. května. A hned další sólo je pro zemědělce Vyskočila z Pasek, který se stal členem JZD Velběhy.

Poslední stovka...

Soukromý sektor má dosud v obci výměru 187 hektarů zem. Půdy z toho 149 orné. 11 zemědělců se 76ti hektary podepsalo již přihlášku do JZD a vstoupí do konce roku. Odečteme-li výměru těch, co přistoupili v posledních dnech, zbývá už jen poslední stovka, abychom dokončili socialisaci.

Všem se lepší povede, až budou celé Křečovice v Jé Zet Dé!

U tohoto výtisku novin není uveden ani jeden autor či vydavatel.

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 12. února 2009 [25/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 12. 02. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Věra Bálková, Karel Krymlák, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Monika Pechačová
Omluveni: Petr Rosůlek, Robert Nečas
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Věra Bálková
Návrhová komise: Karel Krymlák, Pavel Novotný, Vladimír Hulan

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Provozování veřejných vodovodů
  Starosta obce přednesl zprávu o provozování vodovodů pro veřejné zásobování vodou – Křečovice, Nahoruby.

  Vodovod Křečovice:
  Z důvodu snižování hladiny spodní vody ve studnách, bylo v posledních dnech nové čerpadlo v nejvydatnějším vodním zdroji umístěno o 4 m hlouběji na stanovenou hloubku 30 m a odstraněna rozsáhlejší porucha na hlavním řadu nad Zhorným. Následkem nezbytné manipulace bylo několikadenní zakalení vody v zásobních řadech.

  Dle laboratorních výsledků z odebírané vody z vodovodu Křečovice, dodávaná voda má jednotlivé parametry v souladu s hygienickými požadavky na vodu pitnou. Mírně zvýšený je obsah železa a manganu, což způsobuje někdy také zakalení vody. V tomto smyslu obec požádala odbornou firmu o posouzení na odstranění zákalu z těchto prvků. Výsledky odborného posouzení budou následovně projednány na příštím zasedání zastupitelstva. Průběžně se provádí vylepšování vodovodní sítě o další uzavírací šoupata, případně jsou pořizovány nové armaturní šachty, aby v nich bylo možno osadit podružný vodoměr na kontroly odběru na jednotlivých zásobních řadech – pro snadnější objasňování poruch.

  Čištění a běžná údržba se provádí dle provozního řádu. Odkalení vodních řádů bude nutno provádět ve větším rozsahu, ovšem za předpokladu, že bude letos více vody ve studnách. Tím bude zcela určitě zmírněno zakalování vody v kritických místech.

  V roce 2009 přepokládáme vyčištění vodních zdrojů. Vyhledávání poruch a jejich odstraňování se provádí průběžně a urychleně.

  Vodovod Nahoruby:
  Pro vodovod Nahoruby byl požádán Státní zdravotní ústav a KHS Stč. kraje, pracoviště Benešov o prodloužení mírnějšího limitu pro ukazatel dusičnany v dodávané vodě na další období. Mírnější limit byl prodloužen do 31. 12. 2011 do max. hodnoty 80 mg/l za stanovených podmínek mimo jiné, že správce vodovodu, tj. Obec Křečovice, zajistí během stanoveného termínu úpravnu vody na snížení obsahu dusičnanů. Taktéž na tomto vodovodu se provádí vše výše popsané jako u vodovodu Křečovice.

  Zastupitelstvo obce stanovuje cenu vody z veřejných vodovodů – vodné pro rok 2009 – 18 Kč za m3 – a to pro vodovod Nahoruby i Křečovice.

 3. Bezúplatný převod
  Zastupiteli byla odsouhlasena smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVN/SBN/407/2009-SBNM na pozemky č. parc.st. 15 o výměře 173 m2 a č. 46 o výměře 178 m2. Převodce ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabyvatel – Obec Křečovice.
 4. Vypořádaní majetkových vztahů
  Zastupitelé schvalují kupní smlouvy uzavřené dne 30.01.2009 ve věci vypořádání majetkoprávních vztahů mezi Obcí Křečovice a majiteli částí pozemků zastavěných cestou Křečovice – Strážovice.
 5. Hospodářský výsledek ZŠ v Křečovicích
  Zastupitelstvo schvaluje návrh hospodářského výsledku za rok 2008 předložený vedením ZŠ J. Suka v Křečovicích.
 6. Finanční příspěvek – zastupitelstvo schvaluje
  • Finanční příspěvek na činnost ve výši 25.000,-Kč pro TJ Vltavan Křečovice na rok 2009. Vedení TJ Vltavan bude vyzváno k dokladování finančního příspěvku za rok 2008.
  • Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro pořadatele dětského maškarního odpoledne v Křečovicích.
  • Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro pořadatele dětského maškarního odpoledne v Hořeticích.
  • Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov.
 7. Akce „Neveklovský okruh“
  Zastupitelstvo souhlasí se záměrem vybudování cyklostezky v rámci akce „Neveklovský okruh“. Tento souhlas je pro účely řízení na Odboru dopravy Městského úřadu Benešov.
 8. Stavba DČ odp. vod
  Zastupitelstvo schvaluje žádost pro stupeň DSP na stavbu DČOV na parc. č. 460/6 k.ú. Krchleby pro stavebníka p. Klípu Petra.
 9. Žádost p. Trnky, Hořetice
  Dále bere na vědomí žádost p. Trnky Jana, Hořetice čp. 1 o změnu územního plánu ve smyslu zřízení výrobně obytné zóny na pozemcích 359/1, 359/2, 364, v k.ú. Hořetice.
 10. Stavba kabelového vedení
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o stanovisko ke stavbě kabelového vedení k NN, v Nahorubech a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věčného břemene. Vyřizuje Jan Kukačka, Čerčeny.
 11. Ustanovení příjemce
  Zastupitelstvo schvaluje ustanovení zvláštního příjemce na starobní důchod, peněžní zásilky a poštovní zásilky pro rodiče Marie Boušové, Strážovice.
 12. Udělení licence
  Zastupitelstvo schvaluje udělení licence pro autobusové linky Krajského úřadu Stř. Kraje v obci Křečovice.
 13. Zvýšení odměn
  Zastupitelstvo schvaluje návrh na zvýšení odměn členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 k nařízení č. 37/2003 Sb. Zákona č. 20/2009 s platností od 1.3.2009
 14. Finanční dar
  • Schvaluje ve výši 8.000,- Kč pro G. Novotnou, Křečovice 81 za zpracování webových stránek za rok 2009.
  • Schvaluje ve výši 2.000,- Kč pro Čermákovou M., Vlkonice za služby občanům ve Vlkonicích – prodej pečiva.
 15. Zastupitelstvo bere na vědomí dodatek dohody o povolení vstupu na pozemky č. 276/1 a 276/2 uzavřené dne 5.10.2006 mezi Marií Babickou a OS Blaničtí rytíři, Brzotice.

Hlasování o usnesení ze schůze 12.2.2009: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Sloupek z fary - velikonoční zamyšlení [25/2009]

O Velikonocích se díváme na Krista zmrtvýchvstalého, vítěze nad smrtí a hříchem. Tento obraz, tato představa je nejdůležitější. Velikonoce – zmrtvýchvstání – vydává svědectví, že Kristus žije, že vstal z mrtvých. Proto o Velikonocích zvony slavnostně znějí. Marná je námaha člověka, který uniká před tímto poselstvím. Všude ho dožene pravda, že Krista možno ukřižovat, ale ne zabít, není možno pohřbít a přivalit hrob balvanem. Krista není možno se zbavit. Marná byla snaha velerady podplatit vojáky, aby lhali, že spali a mrtvé tělo odnesli apoštolové a pohřbili na neznámém místě. Marně se namáhali pseudovědci dokázat, že Kristus nevstal z mrtvých, či že dokonce vůbec nežil. Marná byla snaha vymazat jméno Ježíše z učebnic. Bojovat proti Kristu, vymazat z letopočtu.

I dnešní člověk se snaží odstranit jméno Ježíše z veřejného života, ze sdělovacích prostředků. Oslavovat Vánoce jako svátky lásky a humanity, Velikonoce jako svátky jara. Je to však zbytečné, jako zbytečný byl balvan na hrobě, zbytečná stráž u hrobu. Kristus vstal z mrtvých, sám to předpověděl. Jeho vítězství nad smrtí je důkazem, že

Život je silnější než smrt.
Pravda silnější než lež.
Dobro silnější než zlo.
Láska je silnější než nenávist.
Spravedlnost je silnější než bezpráví.

Kristus žije a jako před ukřižováním vychází i nyní vstříc všem, kdo ztratili naději. Stačí pozdrav „Pokoj Vám“, aby ustal pláč, oschly slzy. Po tomto pozdravu zmizel strach a beznaděj. Změnilo se smýšlení apoštolů. Už se nestrachují, jako o Velkém pátku. Petr, který zapíral před služebnými, nyní odvážně hlásá všem: „A my jsme svědky toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsilo ho na dřevo a zabili. Bůh ho však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal.“ Jak je možné, že ti, kteří neuměli vydávat svědectví za jeho života, hlásají jeho moc a božství po jeho smrti? Kdyby nevstal z mrtvých, nemohli by přesvědčivě hlásat o tom, který umřel a byl pochován. Apoštolové se se zmrtvýchvstalým setkali, viděli ho, mluvili s ním, dotýkali se ho, proto nyní považuji za svůj jedinečný úkol svědčit o kříži, o hrobě, o zmrtvýchvstání. Hlásání Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého je úkolem křesťanů. Ten úkol zavazuje, protože je podmínkou našeho budoucího života s Kristem na věčnosti. Zmrtvýchvstání Ježíše Krista je pro nás radostí a dává nám sílu a odvahu, že i my povstaneme z mrtvých. Ta pravda nám ukazuje, že není vítězství bez boje, není slávy bez utrpení. Přes všechno zlo a hříchy, které byly a jsou okolo nás, nikdy neztrácejme naději, neboť Ježíš vstal z hrobu, Ježíš zvítězil a to je i naše vítězství. A proto radostně voláme za žalmistou: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.“

Přeji Vám hodně zdraví a požehnání od Krista zmrtvýchvstalého.

P. Kazimierz Duš

Tříkrálová sbírka 2009 [25/2009]

Charita Česká republika zorganizovala letos již podeváté Tříkrálovou sbírku. Ta proběhla na území celé republiky v týdnu od 4. do 11. ledna. Velký kus práce opět vykonali koledníci – většinou malé děti v „tříkrálových“ kostýmech. Každou skupinku doprovázel dospělý člověk zodpovědný za zapečetěnou pokladničku. Naprostá většina z vás koledníky vlídně přijala a do jejich pokladniček přispěla. S každým dalším úsměvem, kterým jste svůj dar doprovázeli, se malým i větším králům šlapalo veseleji.

Finančními prostředky z letošní sbírky podpoří Charita tyto projekty:

 • Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: vybavení nově otevřeného azylového domu pro
 • matky s dětmi a týdenního stacionáře pro seniory,
 • Migrační centrum Praha – vybudování nových prostor specializované poradny pro
 • migranty a uprchlíky,
 • Vyšší odborná škola v Bidaru v Indii – příspěvek na výstavbu školy v oblasti, kde Charita podporuje také chudé děti v projektu Adopce na dálku.

Většina vybraných prostředků (65%) se vrací zpět do místa, kde sbírka proběhla, a je použita na místní charitativní projekty. Letos jsme požádali, aby byla částka 18 000,- Kč poukázána na účet Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.

Výnosy sbírky v našem regionu téměř bez výjimky rok od roku stoupají:

2001...16 503,00 Kč
2002...21 062,70 Kč
2003...20 451,80 Kč
2004...21 589,50 Kč
2005...23 221,50 Kč
2006...22 188,00 Kč
2007...25 554,00 Kč
2008...26 579,00 Kč
2009...28 288,00 Kč

Milí koledníčci, nebýt vás, nikdo by nedonesl pokladničky a přání zdraví a štěstí v novém roce k tolika dveřím. A vy, vážení dárci, jste přispěli těm, pro které je vaše dobročinnost jedinou šancí.

A za to vám všem patří velký dík.