26-2009

Raně středověká bitva „Krev Severu“ [26/2009]

Sdružení Midgard provede ukázku vikinsko-slovanské bitvy v osadě Brdečný. Ukázka proběhne 18. – 19. července 2009.

Program:
časakce
Sobota 18. července
12.00 Začátek programu Tábor válečníků, ukázky zbraní a zbroje s možností vyzkoušení, dobová řemesla, turnaj v hodu oštěpem, lukostřelba, vědomostní soutěž pro malé i velké diváky, „Běh bojovníka“ o zajímavé ceny, občerstvení a mnoho dalšího. V průběhu celého programu probíhá kuchařská soutěž.
16.00Samotná bitva, kruhy zrady a jiné ukázky boje.
18.00 Konec programu
Neděle 19. července
11.00 Program dle soboty
13.30 Bitva
Akce se koná za každého počasí.

Akce o Prázdninách

18. – 19. červencem
Sdružení Midgard provede ukázku raně středověké bitvy u Brdečného, více informací uvnitř Listů.

29. srpna (sobota)
Proběhne v Křečovicích „Rozloučení s prázdninami pro děti a dospělé“

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 30. června [26/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 06. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Omluveni: Věra Bálková, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Petr Rosůlek
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2009
  Příjmy – navýšení
  • Přeúčtování ceny el. rozvaděčů – RD...30.000,-- Kč
  Výdaje – navýšení
  • Odvoz nebezpeč. odpadu (v rámci kapitoly)...6.000,-- Kč
  • Rodinné domy – komunikace...1.130.000,-- Kč
  • SON – finanční podíl na navýšení turistické atraktivity Neveklovska...5.130,-- Kč
  • Příspěvek Farní charitě Starý Knín na zabezpečení sociálních služeb...5.000,-- Kč
 3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009
  Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Křečovice č. 3/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, k zajišťování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství.
 4. Rekreační sezóna – Nová Živohošť
  Byl projednán návrh na opatření k odstranění nedostatků v zajišťování veřejného pořádku v Nové Živohošti v období letní rekreační sezóny 2009 – to vše na základě zápisu z veřejného shromáždění chatařů.
 5. Úhrada faktury od fy BES, spol. s r. o.
  Byla odsouhlasena úhrada faktury od fy BES, spol. s r. o. za provedení vícepráce na akci komunikace pro novou výstavu – Křečovice, Jarošův Vrch, v částce 645.560,-- Kč.
 6. Změna nájemní smlouvy
  Schvaluje změnu nájemní smlouvy na pronájem obecních pozemků ve veřejném tábořišti v Nové Živohošti na r. 2009. Změna nájemce: dříve Město Benešov, nynější nájemce Městská sportovní zařízení Benešov. Ostatní údaje včetně ceny zůstávají beze změny.
 7. Žádost pana Klausnera
  Zastupitelstvo odložilo žádost pana Klausnera Zdeňka, Vlkonice 40 o prodej pozemku č. parc. 167/2, k. ú. Vlkonice o výměře 96 m2.
 8. Žádost pana Českého
  Zastupitelstvo schválilo žádost pana Českého Karla, Vlkonice 37, o prodej pozemku 167/3 (předzahrádka) o výměře 165 m2 v k. ú. Vlkonice.
 9. Nohejbal Krchleby
  Schvaluje žádost organizačního výboru turnaje nohejbalu v Krchlebích o finanční příspěvek na uspořádání turnaje dne 4. 7. 2009. Částka 500,-- Kč.
 10. Žádost paní Vilímkové
  Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Vilímkové, Chářovice č. 5 o zařazení do 1. projednání změny územního plánu na pozemky č. 1212/1 a 1212/2 v k. ú. Hořetice.
 11. Kupní smlouvy na pozemek
  Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvy na:
  • pozemek parc. č. st. 159 v k. ú. Křečovice o výměře 26 m2 za 4.350,-- Kč.
  • pozemek č. 1597/14 o výměře 4 m2
  • pozemek č. 1597/15 o výměře 152 m2. Oba v k. ú. Křečovice za cenu 43.820,-- Kč plus náklady na vyhotovení znaleckého posudku a geom. plánu – 12.796,-- Kč.
 12. Žádost fy Wifcom
  Zastupitelstvo zamítlo žádost firmy Wifcom, Miličín 269 o umístění přípojné antény wi-fi na vodárnu v Nahorubech.
 13. Žádost o umístění plovoucího zařízení
  Zastupitelstvo zamítlo žádost paní Ostrovské, Rožmitál pod Třemšínem o vyjádření se k umístění plovoucího zařízení (mola) pro přistávání malých plavidel v souvislosti s provozem půjčovny lodí na parc. č. 1683/2.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí
  • Oznámení o umístění plavidla – Mir. Slabihoudek, Stříbrná Lhota – oznamuje zakoupení hausbótu na břehovém pozemku č. 1339/2 v zátoce Mastník, k. ú. Živhošť
  • Dohoda o zrušení předkupního práva uzavřená mezi Obcí Křečovice a p. Jonášem Stanis., bytem Praha 4:
  • Družstvo pro rekreační bydlení – souhlas s provozováním parkoviště v Nové Živohošti na pozemku družstva – pro rok 2009.
  • Uzavírání smluv o dodávce vody z veřejného vodovodu Křečovice a Nahoruby – mezí Obcí Křečovice (dodavatel) a odběrateli – termín červenec 2009.

Hlasování o usnesení ze schůze 30.6.2009: 8 1 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 28. května [26/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 05. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák
Omluveni: Věra Bálková, Karel Krymlák
Hosté: paní Jindráková M.
Ověřovatelé zápisu: Robert Nečas, Pavel Novotný
Návrhová komise: Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan, Vladimír Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2009
  Příjmy
  • Sponzorský dar na odpady...10.000,-- Kč
  • Dotace na volby – záloha...16.000,-- Kč
  Výdaje – navýšení
  • Výdaje na volby...16.000,-- Kč
  • RD – komunikace...669.000,-- Kč
  • Neinv. dotace na žáky Město Neveklov...57.425,-- Kč (převod z kap. MH)
  • Místní hřbitov – zhotovení zábradlí...45.500,-- Kč (převod z kap. MH)
  • SDH – na ceny v soutěži...4.500,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce Křečovice
  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Křečovice za rok 2008 bez výhrad.
  • Příjmy ve výši...10.703.241,22 Kč
  • Výdaje čerpané...7.998.213,95 Kč
  Schválen závěrečný účet Sdružení obcí Neveklovska za rok 2008. Schválená zpráva o hospodaření DSO BENE-BUSU za rok 2008. Schválen rozpočet DSO BENE-BUSU na rok 2009 (provizorium).
  Hlasování 9 0 0
 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
  Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
 5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
  Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene
  Po seznámení se s obsahem zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 874/8 a Obcí Křečovice, se sídlem Křečovice 9, ve smyslu § 151n č. 40/1964 Sb. občanský zákoník – Obec, strana povinná, zřizuje podle ust. 25 odst. zák. č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, věcné břemeno za účelem zřizování a provozování distribuční soustavy (kabelové vedení k VN kNN a trafostanice na parcelách obce na Jarošově Vrchu).
 7. Uzavření směnné smlouvy
  Schvaluje uzavření směnné a kupní smlouvy mezi Obcí Křečovice a majiteli přilehlých nemovitostí – dle GP č. 92-3/2009 za účelem přeložení části ostatní komunikace 1047/2 v k. ú. Vlkonice.
 8. Žádost osadního výboru
  Zastupitelstvo zamítá žádost osadního výboru Nová Živohošť o převzetí do obecního majetku uvažovaný nově vybudovaný vodovodní řad v lokalitě „Pod lesem“ v Nové Živohošti.
 9. Územní plán
  Zastupitelstvo schvaluje žádost p. J. Dvořáka, Vlkonice, o zařazení části jeho pozemku do změny č. 5 Územního plánu obce Křečovice.
 10. Prodej stavebního pozemku
  Zastupitelstvo schvaluje prodej stavebního pozemku č. 14/3 o výměře 26m2 k čp. žadateli Vl. Brejškovi, Křečovice. Cena 100,-- Kč/m2
 11. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • ČSOP, OS Benešov – žádost o poskytování informací k zamýšleným zásahům a zahajovaným správním řízením.
  • Žádost M. Pechačové, Křečovice 88 o eventuelně uvolněné místo v r. 2010 na pozici hospodářky nebo asistentky. (Pozn.: Na uvolněná místa bude dle platných směrnic vypsáno výběrové řízení.)

Hlasování o usnesení ze schůze 28.5.2009: 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 28. dubna [26/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 28. 04. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Pavel Novotný, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Jaroslav Novotný, Věra Bálková, Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Omluveni: Vladimír Čermák
Ověřovatelé zápisu: Petr Rosůlek, Jitka Jirásková
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas, Pavel Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2009
  Výdaje – navýšení
  SDH – finanční dary 4.500,-- Kč
  Základní škola – příspěvek na obědy 10.000,-- Kč
  Hlasování 10 0 0
 3. Úhrada faktury č. 0950000076
  od firmy Kosogas-inženýring, s. r. o., ze dne 21. 4. 2009, za výstavbu kanalizace na Jarošově Vrchu ve výši 1.189.843,-- Kč. Zastupitelstvo schvaluje.
 4. Oprava obecních komunikací
  Schvaluje v určeném pořadí a rozsahu.
 5. Žádost obce o bezúplatný převod zem. pozemku č. 638/1, v k. ú. Křečovice – k Pozemkovému fondu ČR.
  Zastupitelstvo schvaluje.
 6. Žádost Mileny Diblíkové, bytem Praha 6, o prodej parc. č. 1042/4 a 1042/5 celkem o výměře 75m2. Zastupitelstvo schvaluje.
 7. Odstoupení od záměru koupě parc. č. 638/17, p. Jar. Hůlka. Zároveň žádost p. Růžičky L., Prosenická Lhota 5, o koupi stavební parc. č. 638/17. Zastupitelstvo schvaluje.
 8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nájem pozemků v rekreační oblasti Živohošť o celkové výměře 18.724 m2. Zastupitelstvo navrhuje na jeden rok, tj. do 30. 4. 2010.
 9. Žádost o umístění maringotky a karavanu ve veřejném tábořišti – Ing. Čuřík a spol. Zastupitelstvo navrhuje do 30. 04. 2010 – pozemek bezplatně – za část jejich st. parc. zastavěné cestou.
 10. Žádost M. Bartůškové o provozování parkoviště v Nové Živohošti dle stejných podmínek jako v r. 2008. Zastupitelstvo schvaluje.
 11. Žádost o pronájem buňky paní V. Šebestíkové, Praha 4 za částku 5.000,-- Kč a část pozemku k poskytování rychlého občerstvení za dané poplatky. Na letní sezónu 2009, Nová Živohošť. Zastupitelstvo zamítá, navrhuje částku 16.000,--Kč.
 12. Žádost o změnu územního plánu Žádá p. Letl V., v Hliníku u Říčan pro pozemek č. 955/2, v k. ú. Nahoruby. Bude zaevidováno.
 13. Žádost o odstranění nefunkční dešťové kanalizace v Nahorubech. Podepsáni p. Vyskočil L., p. Lomoz V., Nahoruby. Návrh – Obec pročistí, popř. obj. firmu. Bude řešeno.
 14. Žádost o vyjádření ke stavbě přípojka elektro pro p. č. 1200 k. ú. Hořetice (dříve U Suků – u rybníka.) Zastupitelstvo schvaluje.
 15. Žádost o prodej pozemku
  Žádá p. Brejška Vl., Křečovice, pozemek č. 14/3 o výměře 26m2, v Křečovicích. Zastupitelstvo bere na vědomí.
 16. Žádost o vyjádření ke dvou studnám na pozemku č. 26 v k. ú. Vlkonice – žádá Ing. Dita Macháčková, Praha 3. Zastupitelstvo schvaluje.
 17. Žádost Milana Hrubého o vyjádření k užívání přístupu k čp. 38 ve Vlkonicích po pozemku 21/6 od r. 1984. Zastupitelstvo navrhuje řešení přes Katastrální úřad v Benešově.
 18. Žádost o stavbu zahradního domku Žádá pí Hyková, bytem Praha, žádá o vyjádření ke stavbě zahrad. domku na parc. č. 193/7 v k. ú. Živohošť. Zastupitelstvo schvaluje.
 19. Nabídka sponzorského daru JUDr. Zikmund P. nabízí obci sponzorský dar ve výši 10.000,-- Kč jako příspěvek na odvoz odpadů v Nové Živohošti. Zastupitelstvo schvaluje a děkuje.
 20. Žádost o finanční příspěvek Farní charity Nový Knín na poskytování služeb. Zastupitelství schvaluje 5.000,-- Kč.
 21. Žádost o souhlas Rally Příbram pořádání závodu na území obce. Žádají pořadatelé závodu. Pořadatelé slibují, že věci uvedou do původního stavu a zabezpečí bezpečnost. Konání závodu 18., 19. 9. 2009. Zastupitelstvo schvaluje.
 22. Žádost o poskytnutí dotace na stavbu prodloužení vodovodu Křečovice. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti.
 23. Jarošův Vrch – novostavby
  Zastupitelstvo a hosté – pí Brejšková, p. Jíra – schvaluje následované:
  • chráničky kabelů VN pořídí obec na vlastní náklady
  • údržbu zeleně na obecním pozemku budou provádět vlastníci přilehlých pozemků, vlastníci dle svého uvážení zakončí opěrné zdi ke své hranici pozemku a vjezdy na svůj pozemek z obecního pozemku si vyřeší také vlastníci sami
 24. Poskytnutí daru členům zásahové jednotky SDH Křečovice za účast na výcviku pro nositele dýchací techniky a za účast na nočním cvičení v Jizbici.

  Hlasování o usnesení ze schůze 28.4.2009: 10 0 0

  Zapsala: Pechačová Monika

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (V.díl) [26/2009]

Před 95 lety, v roce 1914 vypukla I. světová válka. Tehdy všichni říkali, že do Vánoc bude konec. Trvala však čtyři roky. Jak vypadala část války v Srbsku a co prožívali vojáci čtete v Křečovických listech z autentických zápisků.

Výdaje na tuto válku se odhadují na 230 miliard dolarů a způsobené škody na dalších 160 miliard. Velké války se zúčastnilo 32 států z nichž 28 pod názvem „Spojenci“ a 4 jako Koalice centrálních mocností. Poprvé v dějinách byla v této válce použita letadla, tanky, ponorky, bojové plyny a plamenomety.

Válečný konflikt, který zničil čtyři říše a způsobil přes patnáct milionů obětí na lidských životech.

Tam jsem měl zas trochu mléka a čaje, měl jsem 38-39,5 horečky, to jsem byl trochu při vědomí, ale pak asi 10-14 dní jsem o sobě nevěděl, jak jsem zeslábl. Když jsem slezl z postele, v hlavě mi hučelo, v očích tmělo a padl jsem na zem jako kus dřeva. Nejhorší bylo pro toho, kdo musel třeba často na záchod a měl závrať nebo horečku. Byli jsme v prvním poschodí, záchody však dole byly ucpaný nebo nečištěný několik let, takže to teklo vše zpět i na chodby, což nikdo nečistil a mnohý zesláblý do toho upadl a se v tom utopil. Někdo by nevěřil, kdo to neviděl, že může být takový nepořádek v nemocnici, ačkoli mohlo-li se toto zvát nemocnicí proto, kdo se dostal do takovéhoto pařeniště nemocí, ten málokdy se z něj dostal a když tak na něj nikdy nezapomene. V tom čase zde nejvíce řádil tyfus, každý den odváželi plný vůz mrtvol. Byl tam ruský doktor a doktorka, kteří se opravdu obětovali svému povolání a také to zde zaplatili životem. Já jsem to však přestál a poznenáhlu jsem se zase zotavoval, byl jsem dán na jinou cimru a tam jsem trochu pomáhal rozdělat oheň, zamést, oděv jsem však neměl. Tak jsem zvolna okříval, ale byl jsem stále slabým. Zastával tam doktora jeden Maďar ze zajatců a ten, když přišel k nám na cimru, tak mu náš „bolničar“ říkal (neb on onemocněl též na tyfus), abych tam posluhoval já, aby mě oděv dali. Ten ve skladišti ukradli, musel jsem si vzít po nějakém Maďarovi a měl jsem jít na cimru, co byli nejtěžší nemocní, „bolničar“ mě však nepustil. Měli jsme 22 marodů a nejhorší to bylo přes noc, kde byla jaká nádoba, a těch bylo dost, přineslo se vody do všeho, ale v noci bylo přec křiku o vodu, neb všichni měli horečku a jen stále pili tu nezdravou vodu. V noci jeden, co měl horečku, nám utekl a běhal v polích ve sněhu, jiný zas se s námi chtěl stále prát, takže jsme ho museli svázat, neb chtěl též utíkat. Bylo tam též mnoho těžce nemocných na ten nejhorší tyfus, chtěl jsem se dostat z nemocnice ke kompanii, ale doktor nikoho z „bolničarů“ nepustil. Denně umíralo 30-50 lidí a to se odnášelo do jedné cimry, která neměla okna, jen jedny dveře a mnohý mrtvý – nebo ještě ani mrtvý nebyl – ještě teplé mrtvoly se tam odnášely, házely na hromadu, pak se dveře pevně zavřely, takže se tam vše důkladně pařilo, neb se to nestačilo pohřbívat, na některé mrtvoly pak došlo za několik dní. Byl tam puch k nepopsání, takže když se tam musel nést mrtvý, nesměl člověk ani dýchat, neb by se zalknul. Jednou, když jsem měl zas jít dávat mrtvoly do rakví a nemohl jsem, dostal jsem od šikovatele pohlavek, že jsem se potácel v bezvědomí. Prosil jsem doktora, by mě propustil, ale on že nemůže, abych šel k majorovi. Když jsem žádal majora o propuštění, řekl mi, že nemůžeš, ale musíš, to byla útěcha. Již jsem si nedělal žádné naděje, neb u kompanie je dřeli na Dunaji bez milosti, většina jich z toho onemocněla a dostali se až k těmto koncům.

Zas jsem se rozstonal, dostal jsem veliký průjem, hlava mě bolela, krev šla ze mě a prášky, co jsem dostal, nepomáhaly. Napadlo moc sněhu a silně mrzlo, jak u nás v zimě, ač to bylo 13. března 1915. Abych všeho užil, dostal jsem kloubové rehma, takže jsem se nemohl ani najíst ani obléknout a při každém pohybu hrozná bolest. Na svůj svátek, který nebyl některak závidění hodný, jsem šel na cimru odkud se posílalo na komando. Žádný doktor zde nyní nebyl, i ten, co ho zastával, se rozstonal a srbský major se sem též asi dvakrát přišel podívat místo doktora a krátce též zemřel, takže se nyní toho nikdo mnoho nevšímal a toho okamžiku jsem využitkoval, abych se dostal z nemocnice, ač jsem zdráv nebyl. Tam se nevařila žádná strava, jen se dostával kukuřičný chleba a mě bolel stále žaludek, hlava a nohy se mi jen třásly. Měl jsem velký rehma v nohou, znovu jsem byl nemocný, do nemocnice jsem se však bál, nic jsem nemohl jíst a tím jsem slábnul ještě víc, hlava se mi motala, když jsem si lehl a se přikryl, stále jsem drkotal zuby, ač jsem měl 39° horečky, pak jsem dostal znova velký průjem, že ze mě šla krev. Přišel komandant, nechal si nás na dvoře nastoupit a vybíral lidi na Dunaj, ač to byli samí nemocní. Já jsem nemohl ani stát na nohou, v očích se mi dělali kola, v hlavě hučelo, musel jsem si sednout, zato jsem však dostal ještě pár ran, že simuluji. Druhý den nás vyhnali všechny na nádraží, tak bosí jsme měli jet na Dunaj, čekali jsme tam v dešti celý den, až asi v 5 hodin nás vedli celý promočený zpět. Ráno však ve 4 hodiny nás hnali na dráhu na Dunaj kdež nás prohlížel srbský doktor (major), rozděloval a my jsme šli 1 hodinu zas domů. Na velký pátek jsme byli u marodvisity a dostal jsem 2 dny „dynstfrei“, pak na Hod Boží velikonoční se dělat nešlo, a tak jsem se přece zas trochu vzpamatoval. V svátcích dostal každý 2 vařená vejce a kousek vepřové pečeně.

(konec V. části) Pavel Novotný

Hasičský sbor Křečovice – 110. výročí [26/2009]

Začátkem července 1899 předkládá přípravný výbor ke schválení obecnímu zastupitelstvu stanovy spolku a 31. července 1899 tyto stanovy schvaluje c. k. místodrželství v Praze a v srpnu 1899 registruje spolek c. k. hejtmanství v Benešově.

První valná hromada spolku 24. září 1899 zvolila první funkcionáře sboru: předseda p. Moric Fisl, velitel p. Jan Hruška, jednatel p. Karel Český, pokladník p. František Vogl a zbrojmistr p. Josef Šťastný. Sbor měl koncem září 25 činných členů, kteří si sami pořídili čepice a stejnokroj. Ke sboru se přihlásilo i 29 přispívajících.

Pavel Novotný

Po půl roce 2009 prošel křečovický sbor několika akcemi: Nejprve to byl zásah u hořícího osobního automobilu v Zádolí. Nešlo o složitý zásah; družstvo z Křečovic dorazilo na místo zásahu spolu s profesionální jednotkou HZS Benešov a pomohlo s ochlazením plynové nádrže na LPG.

O víkendu 21. – 22. března prošli další dva hasiči z SDH Křečovice školením pro nositele dýchací techniky (L. Šůla, M. Pechač).

V noci z 18. na 19. 4. 2009 absolvovala jednotka cvičení v okolí Čechtic. Na tomto cvičení si každé družstvo mohlo odzkoušet plnění úkolů v reálných podmínkách, bez přípravy a pod dohledem profesionálních hasičů. Družstvo tvořili hasiči F. Vondra, P. Rosolek, M. Vyskočil, S. Koblížek, M. Pechač, L. Šůla a celkově obsadili 6. místo. Letos byly připraveny tyto úkoly:

 • Poplach: zahřívací disciplína, kde rozhodčí vyhlásil poplach a měřil čas do kterého družstvo nastoupí k požárnímu vozidlu; všichni oblečení do zásahových obleků a přileb.
 • Požár sila s obilím: Jednotka byla rozdělena na dvě skupiny; jedna připravila hadicové vedení na vrchol sila po automobilovém žebříku; druhá skupina totéž po schodech. Výška sila byla cca 25m.
 • Dopravní nehoda: nacvičovalo se ošetření zraněných při simulované autonehodě.
 • Požár lesa: uhašení simulovaného požáru v nočním lese, navíc v prakticky neschůdné stráni.
 • Ejektor: sání z hloubek nad 10 m, kde není možné sát běžnými čerpadly.
 • Průzkum budovy: jednotka SDH Želiv pomocí záchranářských psů vyhledala v pustém objektu pohřešovanou osobu, jednotka SDH Křečovice provedla vyproštění.
 • Sebevrah: jednotka měla za úkol udržovat po cca 10 min komunikaci se sebevrahem a odrazovat jej od skoku do přehrady.
 • Signalizace: ověření, zda jednotka ovládá signály používané u zásahů.
 • Požár osobního automobilu: jednotka hasila automobil pomocí pěny.
 • Norná stěna: jednotka vytvořila nornou stěnu na rybníku, zachytila a odstranila nebezpečnou látku (při cvičení rozsypané piliny).
 • Čerpání z hydrantu
 • Jízda zručnosti: řidič dle pokynů velitele projíždí vyznačenou trasu.
 • Zrychlený přesun: tradiční a „oblíbená“ disciplína, kdy po celonočním cvičení musí družstvo v zásahových botách, oblecích a přilbách posledních asi půl kilometru do cíle doběhnout. Letos byl běh vylepšen - hasiči běželi s hadicí, proudnicí a hydrantovým nástavcem.

Nakonec, 30. května pořádal sbor okrskovou soutěž v požárním sportu. Letos, poprvé po několika letech, nám nepřálo počasí. Déšť zlobil hasiče i diváky a znemožnil disciplínu 100 m překážek. Zbyla tedy pořadová příprava a požární útok.

Za co už déšť nemohl, bylo provedení útoku družstev mužů. Každé družstvo potkala při provedení smůla nebo chyba a tak konečné pořadí tomu odpovídalo. Snad jen diváci si přišli na své.

Družstva žen a dětí naopak zvládala disciplínu dokonale a zachraňovala reputaci svých sborů.

Výsledek:

Muži: Hořetice – Krchleby – Křečovice A – Křečovice B – Nahoruby
Ženy: Křečovice – Nahoruby – Krchleby
Děti: Křečovice – Nahoruby

Monika Pechačová

Příroda v pohybu – fotosoutěž 2009 [26/2009]

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR ve Voticích vyhlásilo 1. ledna 2009 fotografickou soutěž, která trvala až do 30. května na téma : „Pohyb v přírodě – příroda v pohybu“.

Vítězkou 3. kategorie (dospělých) se stala známá místní amatérská fotografka Jitka Růžičková. S jakými konkrétními díly ohromila porotu se budete moci seznámit na vlastní oči v příštím roce v Sedlčanech při výstavě fotografií v KDJS.

Taková dílka opravdu nelze popsat slovy, protože byste se ošidili o pohodu a harmonii, s kterou fotografie působí na člověka.

Bc. Pavla Fleischhansová

Pietní Vzpomínka [26/2009]

V neděli 31. května 2009 se v křečovickém kostele konal koncert k výročí 74 let úmrtí hudebního skladatele, křečovického rodáka a činného hudebníka Českého kvarteta Josefa Suka.

V plném křečovickém chrámu zazněla slova PhDr. Zdeňka Mahlera, Dr.h.c. Po působivém projevu zazněly skladby:

autorskladba
Josef Suk Píseň lásky
Žal – Společný hrob
z cyklu Deset zpěvů, op.15
Antonín Dvořák Ave Maria
Andante
z Klavírní suity A dur, op. 98
Život vojenský
z cyklu Moravské dvojzpěvy, op. 32
Bagatella pro klavír
Josef Suk Ukolébavka
Bagatella
ze čtyřručního klavírního cyklu ze Šumavy, op. 68
Antonín Liehmann Ave Maria

Hráli a zpívali:
Josef Suk – housle
Aleš Bárta – varhany
Zdena Kloubová – soprán
Sbor benešovských učitelek
Tomáš Pergler – sbormistr, klavír
Ivana Trnečková – klavír

Koncert po bouřlivém potlesku a několika přídavcích byl ukončen položením květinových darů ke hrobu hudebního skladatele Josefa Suka.

Přestože se houslista Mistr Josef Suk již s aktivní profesionální dráhou rozloučil, s jeho výsostným uměním se můžeme svátečně setkávat i nadále. Například při slavnostních příležitostech v rámci cyklu Hudba v synagogách nebo na Mezinárodním festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, kde se letos 1. července představil v Bachově Koncertu E dur pro housle s Krumlovským komorním orchestrem. V neposlední řadě v Dvořákově síni Rudolfina uvádí již řadu let mladé talenty.

Doyen českého a světového houslového umění Mistr Josef se dožívá v srpnu letošního roku osmdesáti let. Srdečně blahopřejeme.

Pavel Novotný

Sloupek z fary – Prázdninové putování [26/2009]

Všichni lidé jsou hnáni velikou touhou po životním štěstí. Každý hledá svůj vlastní recept, jak být šťastný a spokojený, jak najít smysl a plnost svého života. Jednoho dne se však ocitneme na konci naší životní cesty a tehdy udeří pro každého z nás hodina pravdy. Byl jsem opravdu na správné cestě? Nebo jsem byl jen na jedné z mnoha cest? Proto je naléhavá otázka: Kam jdeš? Existují různé cesty:

Cesta ateisty: Ateista potlačuje svoji vnitřní intuici o existenci v „někoho nad námi“. Ve svém životě klade důraz jen na materiální hodnoty a tělesné požitky. Opírá se o vědecké hypotézy a nepřipouští možnou existenci duchovního světa. Vyznává materialistický pohled na svět. Je o něm tak hluboce přesvědčen, že se pro něho stává vírou.

Cesta humanisty: Takový člověk se raduje z krásy přírody a ze sil, v které v ní působí. Obdivuje člověka a krásu, kterou vytvořil. Uctívá stvoření a povyšuje ho na úroveň boha. Věří, že člověk je ve své podstatě dobrý a schopný vyřešit všechny problémy světa. Osobního boha, který mu chce pomoci, nehledá ani nepotřebuje.

Cesta esoterika: Pro takového člověka je bůh a Kristus jen neosobní „kosmickou sílou“, která se dá určitými meditacemi, praktikami kdykoliv načerpat. Důvěřuje horoskopům a předmětům, které mu mají přinést štěstí. (Drahokamy, magnetické náramky atd.) Ve svém důsledku se však dostává pod nebezpečný vliv okultních magických sil.

Cesta agnostika: Agnostici v zásadě popírají jakoukoliv cestu poznání. Pro ně jsou nejdůležitější věci na světě: zdraví, rodina, zaměstnání a blahobyt. A Bůh? Nelze ho ani dokázat, ani vyvrátit. Nepřipadá jim proto důležité, aby teď o něm přemýšleli. Momentálně na takové věci nemají čas. Snad někdy později. Ale pak bývá většinou už pozdě.

Cesta náboženského člověka: Náboženský člověk je stoupencem svého náboženství a snaží se žít svůj život podle božích přikázání. Ale čím vážněji a přesněji to bere, tím více pozoruje, že není schopný je dodržovat. O to více namáhá a snaží se udělat více dobrých skutků, aby tak mohl své hříchy, svůj dluh vůči Bohu vyrovnat. Snaží se, aby si cestu do nebe zasloužil z vlastní síly, ale to není možné.

Lidé si při hledání štěstí volí různé cesty, ale většina nakonec zjišťuje, že jen zoufale bloudí. Víš, na které cestě se nacházíš? Jsi přesvědčen, že tvoje cesta je pravá? Bible – Písmo svaté – hovoří o jedné cestě, která dává smysluplný život. Tou cestou je Ježíš Kristus – Boží Syn. On sám říká: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě.“ (Jan 14,6) Je to cesta, která vede do nebe, do věčné radosti a pokoje. Ježíš je jedinou cestou, která vede k Bohu, on tě chce právě dnes vyzvat, abys opustil bludné cesty svého života a vydal se na cestu za ním. Čas prázdnin a dovolených nám nabízejí různé cesty. Kterou zvolíš?

Přeji Vám hezké prožití prázdnin a dovolených ve zdraví a s dobrými duchovními zážitky.

P. Kazimierz Duš

Slučování farností

Svým rozhodnutím číslo jednací 264/2009 kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, s účinností od 1. 7. 2009 sloučil Římskokatolické farnosti Bělice, Maršovice, Neveklov s Římskokatolickou farností Křečovice, která je právním nástupcem výše uvedených farností. Křečovický kostel sv. Lukáše zůstává nadále farním kostelem a ostatní kostely – sv. Maří Magdalény v Bělici, sv. Havla v Neveklově, sv. Václava ve Chvojínku se stávají filiálními kostely Římskokatolické farnosti Křečovice. Filiálními kostely zůstávají kostely Zvěstování Panny Marie v Maršovicích, Naší Paní nad Vltavou v Poličanech, sv. Anny v Osečanech, sv. Jana Nepomuckého v Suchdole a sv. Petra a Pavla v Hoděticích.

Římskokatolická farnost Vojkov, která spadala pod Římskokatolickou farnost Křečovice byla sloučena s Římskokatolickou farností Sedlčany.

P. Kazimierz Duš