27-2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva ze dne 29. září [27/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 29. 9. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Jaroslav Novotný, Karel Krymlák, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Omluveni: Věra Bálková
Hosté: p. Jindráková Marie
Ověřovatelé zápisu: Jar. Novotný, Vi. Čermák
Návrhová komise: R. Nečas, K. Krymlák, P. Novotný

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2009
  Viz. příloha zápisu.
 3. Nájemné z obecních bytů
  S účinností od 1. ledna 2010 dochází ke zvýšení měsíčného nájemného u obecních bytů v obci Křečovice , a to: u bytu v čp. 37 v Křečovicích, zvýšení na 27,74 Kč/m2, u bytu v čp. 52 v Nahorubech, zvýšení na 24,82 Kč/ m2, u bytu v čp. 14 v Hořeticích, zvýšení na 28,83 Kč/m2
  (navýšení = 50% zákonem stanoveného rozpětí)
 4. Zřizovací listina
  Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice o vymezení majetku příspěvkové organizaci a Smlouvu o výpůjčce.
 5. Zpráva o plnění akcí volebního programu r.2009 k 29. 9.
  Investiční akce:
  • v prvním pololetí 2009 dokončena komunikace k novým rodinným domům na Jarošově vrchu, následně zpracovávána, bohužel s prodlevou projektanta, dokumentace skutečného provedení, což oddalovalo možnost podat žádost o kolaudaci. Ta byla podána 3. 9. 2009 a odbor dopravy určil termín kolaudace na 20. 10. 2009.
  • V září 2009 bylo pořízeno vybavení kontaktního místa Czech POlNT, nyní připravujeme vyúčtování dotace. (73 000,-- Kč)
  • Rovněž v září byla provedena :firmou Hydroizolace Praha rekonstrukce střešního pláště PVC nad sálem v Hořeticích čp. 14. V současné době jednáme o vyplacení přiznané dotace Stč. Krajským úřadem ve výši 55.000,-- Kč.
  Neinvestiční akce:
  • V druhé polovině srpna bylo provedeno parkoviště u školy na 4 osobní automobily
  • během letní rekreační sezony v Nové Živohošti byly provedeny výspravy na obecní komunikaci, dále totéž na komunikaci od Dublínů do Nahorub – zde polovinu nákladů hradila stavební firma z Políčan. Výspravu ze Zhorného na Paseky hradil pořadatel Rallye Příbram.
  • Na základě žádosti obce byly firmou EKO KOM přiděleny bezplatně 3 kontejnery na sklo – 1 kontejner na sklo a 1 kontejner na PET lahve budou ještě letos zakoupeny. 2 kontejnery na sklo byly umístěny ve Skrýšově - též pro Zhorný a Paseky, jeden byl umístěn v Hořeticích. Do Skrýšova byl umístěn kontejner na PET lahve.
  Úpravy na hřbitovech:
  • v Křečovicích:v květnu bylo provedeno zábradlí podél schodů, dále prováděna běžná údržba
  • V Hoděticích byl proveden nátěr vchodové brány, odstraněné náletové křoviny, běžná údržba.
  • Obnovení nátěrů – na trojích vratech u studen v Nahorubech, nátěr schodů a dveří ve vodojemu ve Zhorném, nátěr vrat u školy, nátěr laviček, nátěr oplocení u památníku padlých v Křečovicích.
  • Provádí se oprava fasády na skladu a garáži v Křečovicích. Značná pozornost byla věnována průběžnému úklidu veřejného prostranství v Nové Živohošti.
  Výhled do konce listopadu:
  • Bude provedeno vyrovnání komunikace ve Zhorném - k Mikulášovým zpevnění části komunikace - k nemovitosti p.Zimy a p. Svobodové , k.ú Živohošť
  • výsprava výtluků na zbývajících obecních komunikacích. Údržba stromů na obecních pozemcích
  • Odstranění starých tújí na návsi v Křečovicích, budou zasázeny nové keře.
  Výhled na jaro 2010:
  • Částečná oprava omítky hřbitovní zdi v Křečovicích
  • Důkladnější oprava omítky hřbitovní zdi v Hoděticích
 6. Obecně závazná vyhláška č. 4/2009
  Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009.
 7. Žádost o úpravu otevírací doby na poště Křečovice
  Zastupitelstvo neschvaluje navrhovanou úpravu hodin pro veřejnost na poště Křečovice. Návrh podala Česká pošta.
 8. Žádost TJ Vltavan Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Vltavanu Křečovice o finanční příspěvek na činnost – druhé pololetí r. 2009 - 15.000,-- Kč.
 9. Žádost p. Klausnera, Vlkonice
  odprodej parc. č. 167/2 v k. ú. Vlkonice. Po provedeném místním šetření zastupitelstvo žádost zamítá.
 10. Žádost Karla Českého, ml., Vlkonice
  prodej parc. č. 167/3 v k.ú. Vlkonice – po provedeném místním šetření (revokace dřívějšího usnesení). Schvaluje prodej pozemku v rozsahu současného zaplocení.
 11. Žádost Milana Futery
  odprodej pozemku č. kat. 2070/2, v k.ú. Nahoruby - ŽlIbek. Bude navrženo dle místního šetření.
 12. Žádost p. Marie Novákové
  bytem Praha 10 a Jany Barůňkové, Pardubice o odprodej 9 rn2 stavebního pozemku č. 231, k.ú. Živohošť. Předběžný souhlas. Schválena částka 800,-- Kč/rn2.
 13. Žádost o příspěvek
  na nohejbal konaný v Křečovicích, v září 2009 – schválena částka 500,-- Kč.
 14. Zástupce zastupitelstva ve školské komisi
  další rok pan Novotný Pavel.
 15. Usnesení z jednání schváleno:
  9 (pro návrh) 1(zdržel(a)se hlasování) 0 (proti)

Zapsala:Pechačová Monika. Za správnost: Vondra František, starosta

Zápis z jednání Zstupitelstva ze dne 27. srpna [27/2009]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 27. 8. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková, Jaroslav Novotný, Vladimír Hulan, Karel Krymlák
Omluveni: Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková,
Hosté: Mgr. Holá, ředitelka ZŠ Josefa Suka a mateřské školy Křečovice
Ověřovatelé zápisu: P. Novotný, Vl. Hulan
Návrhová komise: V. Bálková, J. Novotný, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Zpráva Mgr. Holé, ředitelky ZŠ J. Suka o připravenosti na školní rok 2009/2010
  • Zvýšení poplatku za školku na 150,-- Kč/měsíčně.
  • Zvýšení poplatku za školní družinu 40,-- Kč/ měsíčně.
  • Prodloužena zavírací doba školní družiny i školky - do 16,00 denně.
  • Zastupiteli je dále schválen postup :financování hřišťových prvků pro děti na zahradě u školy. Návrh na likvidaci starých učebních pomůcek, které se již nepoužívají - bude uskutečněna malá burza pro děti - za symbolickou cenu (cca 5,-- Kč).
 3. Rozpočtové opatření Č. 5/2009
  Dle přílohy.
 4. Oprava střešního pláště Hořetice
  Dle průzkumu trhu na akci – Oprava střešního pláště nad sálem v Hořeticích, byla vybrána firma: Hydroizolace Praha.
 5. Obecně závazná vyhláška č. 412009
  Návrh na odsouhlasení obecně závazné vyhlášky č. 4/2009 bude schvalován na příští schůzi zastupitelstva.
 6. Žádost o dotaci
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ČOV a kanalizace v Křečovicích.
 7. Směnná smlouva
  Zastupitelstvo předběžně schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Křečovice a manželi Josefem a Jiřinou Bartůškovými, Benešov, na směnu části pozemků 1289/23,24 Na Kasárnách.
 8. Žádost o revokaci usnesení
  Zastupitelstvo přijímá žádost Josefa a Jiřiny Bartůškových o revokaci usnesení o zařazení do změny ÚP č. 5.
 9. Žádost Ing. Tomase
  Zastupitelstvo schvaluje žádost Ing. Tomase Karla o zařazení pozemku 1587/2 k.ú. Živohošť do změny ÚP č. 5.
 10. Domácí ČOV
  Zastupitelstvo schvaluje:
  • žádost Zuzany a Petra Klípových, Krchleby 27 o příspěvek na DČOV.
  • žádost Ludmily a Františka Hulanových, Křečovice 75 o příspěvek na DČOV.
  V obou případech schválen finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč.
 11. Veřejný vodovod
  Zastupitelstvo schvaluje žádost VHS Benešov o schválení kalkulace vodného u veřejného vodovodu v Nové Živohošti na r. 2009 ve výši 44,82 Kč/m3.
 12. Zastupitelstvo dále schvaluje:
  • finanční příspěvek na uspořádání výstavy ZO ČSCH Sedlčany ve výši 1.000,-- Kč.
  • finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč na akci „Rozloučení s prázdninami“ v Křečovicích
  • znovu projednání žádosti p. Klausnera, Vlkonice o odprodeji pozemku Č. 167/2 -místní šetření
  • žádost o umístění plovoucího mola pro přistávání malých plavidel – po dodatečném předložení územního plánu a smlouvy v Povodím Vltava, schváleno.
 13. Zastupitelstvo zamítá žádost
  p. Kalaše, Vlkonice 15 o prodej obecního pozemku.
 14. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • vyrozumění výsledků jarního kola 2009 dotačního řízení Stč. kraje na prodloužení vodovodu řadu Křečovice - nebylo schváleno
  • žádost Lenky Šimkové o místo referenta na OÚ Křečovice havarijní plán - Františka.Maříka, Krchleby.
 15. Závěrem bylo hlasováno o předneseném návrhu na usnesení.
  Hlasování 7 1 0

  Zapsala:Pechačová Monika.
  Za správnost: Vondra František, starosta

Informace [27/2009]

Výpis z výstražné informace ČHMÚ - OPIS GŘ HZS ČR
Pro kraje: Sucho s nebezpečím požárů od středy 23. 9. 2009 do odvolání - pro celou ČR.

Zhruba od počátku třetí srpnové dekády dochází v ČR k poklesu zásob půdní vláhy, zejména v nízkých a středních polohách. Tento pokles je pouze lokálně a dočasně přerušován slabými srážkami. Naposledy nastala analogická situace, tedy sucho v závěru kalendářního léta, v roce 2003.

Možné škody a doporučení ke zmírnění následku jevu:

 • Je nutno chovat se tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru.
 • Dle situace je vhodné šetřit vodou.

Ve smyslu výše uvedeného doporučení se na vás, vážení občané, obce Křečovice obrací i starosta František Vondra.

Svoz komunálního odpadu
od 1. 10.2009 do 30. 4. 2010 každý týden ve čtvrtek.

OÚ Křečovice znovu důrazně připomíná občanům zákaz vyvážení stavebního, nebo jiného odpadu do přírody!!!

Nebezpečný odpad – 3. svoz 14. 10. 2009
časy a stanoviště
9,00 - 9,20 Nahoruby - náves
9,30 - 9,40 Krchleby - u památníku
11,30 - 12,00 Křečovice – náves
12,10 - 12,20 Vlkonice - náves
12,30- 12,40 Strážovice - náves u prodejny
12,50 - 13,00 Hořetice - před prodejnou

František Vondra

TJ vltavan Krečovice – fotbal [27/2009]

Podzimní část fotbalové sezóny 2009/2010 je již v plném proudu. Přinášíme vám rozpis zápasů a výsledkové tabulky platné do 28. září. Naše mužstvo hraje ve IV. třídě odd. A.

Ke 2.10. byly uděleny dvě červené karty – Jakub Knobloch (Čerčany B) a David Hrdinka (Křečovice). Celkem padlo 146 branek z toho pro domácí mužstva 84 branek a hosty 63 branek. Zápasy doposud navštívilo 1473 diváků.

Nejvíce branek, 8, vstřelil Jaroslav Bron (Netvořice). Druhý se 7 brankami je Tomáš Čožík (Václavce B). O třetí místo se dělí se šesti brankami Milan Murgač (FK Soběhrady B) a Jakub Pomahač (Netvořice). Za Křečovice vstřelil po gólu Jan Krejčí a Jakub Kříž, ostatní nejsou uvedeni.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1.Netvořice651027:0316
2.Pecerady650118:0715
3.FK Soběhrdy B641119:0813
4.Čerčany B631210:1110
5.Maršovice B631214:1610
6.Bukovany622211:078
7.Václavice B622213:158
8.Úročnice B620406:166
9.Poříčí n/S. B612306:105
10.Křečovice611407:134
11.Neveklov B611407:184
12.Jablonná n/Vlt.610508:223

 

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. koloPecerady - Křečovice3:2 (1:1)
2. koloKřečovice - Maršovice B0:3 (kontumace)
3. koloNetvořice - Křečovice4:0 (3:0)
4. koloKřečovice - Úročnice B3:0 (2:0)
5. koloČerčany B - Křečovice3:2 (3:2)
6. koloKřečovice - Poříčí n/S. B0:0 (0:0)

 

kolodomácí - hostétermínden
7.FK Soběhrdy B – Křečovice04.10. 10:15NE
8.Křečovice – Neveklov B10.10. 16:00SO
9.Jablonná n/Vlt. – Křečovice17.10. 15:30SO
10.Václavice B – Křečovice25.10. 14:00NE
11.Křečovice – Bukovany31.10. 14:00SO

Gabriela Novotná (zdroj: www.fotbal.cz)

K výročí zlaté svatby manželů Motyčkových,Vlkonice [27/2009]

Milý ženichu a nevěsto,
tatínku a maminko,
dědečku a babičko,
pradědečku a prababičko,

jistě si vzpomenete, kdy jste si řekli poprvé vaše „ANO“. Možná dávno zdá se, ale důkazem vaší lásky je to, že jste tu dnes s námi, že jste stále spolu, že jste tolik společně zvládli, a že pomáháte i nám.

Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť vám život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a trápení, pohladit milým slůvkem a společně si povídat o čemkoliv a tím si tak dokázat, že ač už tak dlouhou dobu, tak přece je stále krásné být si na blízku a mít se rádi.

K výročí vaší zlaté svatby
z celého srdce blahopřejeme!!!
Rodina

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (VI.díl) [27/2009]

7. dubna 1915 jsem byl zas u prohlídky, ale tam mi řekli „hajdy“, ukázali na dveře a byl jsem zdráv. Pak jsem podpisoval poukázku, první to peníze do zajetí a večer mi vyplatili za 50K 55 dinárů, to mě postavilo na nohy. Koupit se dalo všechno i dost lacino, ale když nebyly peníze, strava mizerná, chleba kukuřičný. Tu přišly peníze vhod, neb v Srbsku kdo měl peníze, si mohl dopřát všeho a byl od těch hloupých Srbů považován hned za velkého pána. Byl jsem poslán přec na Dunaj, tam jsme nosili pšeničné otruby a mouku celý den, celou noc bez odpočinku i v bouři a běda tomu, který se někam schoval a vojáci ho našli, ten to někdy zaplatil životem anebo na to do smrti nezapomene. Abych popisoval každý den bylo by fádní, neb to bylo stále den ze dne stejné, jenže někdy se muselo dělat ve dne v noci bez odpočinku a někdy zas jen určité množství vagonů, vynášela se mouka, otruby, oves, kukuřice, pšenice a zkrátka vše, co šlo z Ruska po lodích pro Srbsko, to se ručně vyhazovalo z lodí a nosilo buďto do vagonů přímo a když tam hned nebyly, tak na hromady, často i v dešti, takže se na pytlích nadělalo těsta a mnohý se při vynášení smekl a zmrzačil. Vzali nás pod komando Rusi a zdálo se, že to bude lepší, dostali jsme ještě k tomu kukuřičnému chlebu jeden z mouky. Též se sem lítaly dívat rakouské eroplány a házely dolů velké bomby, které však mívaly málokdy účinku. Od května nám zas práce přibylo, takže jsme dělali zas v noci neb začala chodit doprava z Francie pro Rusko, eroplány, automobily, kola, prach, munice a všechen válečný materiál, který se nakládal do lodí, které jsme vyložili. Na sebe jsme nedostali nic jen jedno prádlo od Červeného kříže a jedny „opánky“, oblek jsme měli stále ten, který jsme vyfasovali do války a jak asi za ten čas vypadal se každý domyslí. Do Negotina se již nejezdilo, neb nás nyní museli mít stále při ruce, když bylo tolik práce, byli jsme ubytováni pod kolnou, která byla jen na sloupech, neobedněna, pod kterou pršelo, líhali jsme na štěrku, kterým byla kolna vyrovnaná a kdo vzal nějaký pytel, aby se pokryl, byl bit. Rumunům a Bulharům přišel rozkaz, aby vyklidili všechno z Dunaje, proto se stále nakládala a odvážela mouka i ostatní zásoby, zato tím více docházelo poválečného materiálu z Francie. K práci nebyla žádná určitá hodina, muselo se dělat, jak bylo třeba, a proto měl každý krk jako tažný vůl od těch pytlů, zvláště které zmokly, daly se na hromady a uschly.

29. července 1915 jsem z toho zas onemocněl, voják, který u nás byl, mi však nechtěl věřit, dal mi několik ran klackem, který oni měli v ruce stále, musel jsem nosit pytle až do poledne, pak mě přec pustil do Negotina a tam jsem byl do rána, zima by mě však byla roztřásla a horkem jsem mohl zešílet. Druhý den když jsem přišel do té nemocnice, kde jsem stonal na tyfus, ostal jsem koukat, jaký tam byl nyní pořádek a čistota. Rád bych tam byl nyní zůstal, ale dali mi několik prášků a poslali zpět na komando, odtud mě dali do lesa na dělání bukového dříví, jelikož jsem byl stále nemocen a sláb, tak mě dali zpět.

21. srpna 1915 jsem byl dán zas na Prahovo a skládal se stále materiál pro Rusko, což trvalo zas nějaký měsíc mezitím se též vykládaly lokomotivy, vagony, kanóny a jiný materiál, který Rusové ukořistili Rakousku. Po roce si teprve Srbi vzpomněli, že by se mělo též prát pro nás prádlo, určili 4 lidi, kteří jiného dělat nebudou, až dosud, kdo si chtěl vyprat, musel v poledne a než se šlo do práce trochu to oschlo, pak se do toho oblékl znova, neb dvoje prádlo měl málokdo. Všechno se však nápadně prázdnilo a my jsme se těšili, že si snad přec jednou odpočinem. Naložili jsme všechnu mouku 6. října 1915 ještě 18 vagonů, pak nám uvařili menáž, sebrali jsme svých „pět švestek“ a jeli jsme do Negotina. Tam se k nám připojili z komanda z nemocnice a jeli jsme do Zaječaru, pak jsme přesedli na úzkokolejnou trať, jeli jsme skrz velké vrchy celou noc do Peračina. Druhý den stále jezdili vlaky s francouzkým materiálem pro Rusko k Dunaji ale musely se vždy vrátit, neb to tam bylo již nejisté. Do Zaječaru jezdily vlaky s vojskem, pantonama, artilerie, proti Bulharsku. Noviny přinesly zprávu, že u Bělehradu našich mnoho zajmuli a nadělali jim mnoho ztrát, ač bylo opačně. Chodili jsme na nádraží překládat to, co jsme na Dunaji nakládali, neboť to, co šlo z Dunaje, bylo na široko kolejné dráze. V Zaječaru se to překládalo na úzkokolejnou a v Peračině zas na širokokolejnou. Dali nás do magacínu, kde byla betonová podlaha, sláma však žádná. Chodili jsme do sklárny měřit a vážit kukuřici, neb z toho chtěli zřídit nemocnici.

14. října 1915 nás poslali 140 na dráhu a v otevřených vagonech až do Mladenovce, kde jsme tenkrát trávili první noc, když nás zajali. Druhý den jsme dostali lopaty a krumpáče, šli jsme do Topola, rodiště krále Petra. O našem posvícení jsme ráno vyšli a jak jsme byli rozladění, každá parta šla svým směrem, my pak navečer jsme zůstali v nějakých samotách a hned se šly vyměřovat dekunky, v čemž se další dni spěšně pokračovalo. O pěkné hodince jsme měli též maso neb hoši chytili a upekli psa. Byl jsem úplně bos a záblo mě to, na práci však musel každý, neb se na to spěchalo.

(konec VI. části) Pavel Novotný

Sloupek z fary: Ohlédnutí za návštěvou svatého otce [27/2009]

Po téměř půlroční přípravě na příjezd svatého otce, ke které nás vybídli naši biskupové, se návštěva stala skutečností, kterou jsme mohli prožívat přímo na místě setkání nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků. Svatý otec navštívil Brno, Prahu a Starou Boleslav ve dnech 26. – 29. září. Návštěva měla význam nejen pro věřící, ale i pro celou naši společnost. Svatý otec přijel, aby oslavil 20. výročí znovunabytí naší svobody a také na oslavu našeho národního světce svatého Václava.

Chtěl bych obrátit pozornost na setkání svatého otce v kostele zasvěceném Panny Marie Vítězné, ve kterém je uctívána soška Jezulátka známá po celém světě jako Pražské Jezulátko. „Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství vtělení, ke všemohoucímu Bohu, který se stal člověkem a 30 let žil ve skromné rodině z Nazaretu, svěřen Prozřetelnosti do laskavé péče Marie a Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny na celém světě, na jejich radosti a starosti. Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny. Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí na bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích zkoušené nemocemi a bolestmi,za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou.Všechny je svěřujme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné rodiny pro skutečný pokrok společnosti a budoucnost lidstva. Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje boží blízkost a lásku. Uvědomujeme si, jakou máme v jeho očích cenu, protože i díky právě jemu jsme se stali i my božími dětmi. Každá lidská bytost je božím dítětem a tedy naším bratrem. A jako takovou je třeba ji přijímat a vážit si jí.Kéž by si to i uvědomila naše společnost. Každá lidská osoba by pak byla hodnocena ne podle toho, co má, ale podle toho, čím je. Protože ve tváři každé lidské bytosti bez rozdílu rasy či kultury se odrazí boží obraz. Kéž by dětem byla zajištěna úcta a pozornost, která jim náleží: Děti jsou budoucností a nadějí lidstva.“ Také na jiných místech nám svatý otec předal myšlenky, o kterých bychom měli detailněji rozjímat. Ve Staré Boleslavi svatý otec nám poukázal na svatého Václava, mučedníka, který svou krví zkropil naši zem, jako na velikého světce, kterého rádi nazýváme „věčným“ knížetem Čechů, nás zve, abychom vytrvale a věrně následovali Krista, vybízí nás ke svátosti. .

Blíží se svátek svatého Lukáše, patrona naší (nedávno rozšířené) farnosti. Budeme děkovat Pánu Bohu za letošní počasí a úrodu a prosit o boží požehnání do dalších dnů. Svátek letošní rok připadá na neděli 18. října. .

Na neděli také letos připadá dušičkové období, slavnost všech svatých – 1. listopadu, bohoslužba bude v 8.30 a modlitba za zemřelé bohoslužba, vzpomínka na všechny věrné zemřelé, 2. listopadu, bude v 18.00 (mše svatá a průvod s modlitbou svatého růžence za zemřelé).

P. Kazimierz Duš.