30-2010

5. pohádkový les [30/2010]

Dne 12. 6. 2010 se konal 5. pohádkový les na Lhotce u Křečovic. Počasí nám všem přálo a sluníčko doprovázelo všechny účastníky celé odpoledne.

Krásné procházky lesem se účastnilo 75 dětí a 75 dospělých. O jejich dobrou náladu se staralo 40 dobrovolníků, kteří naplnili celkem 12 stanovišť různými pohádkovými postavami, jako jsou princ a princezna, Rumcajs a Manka, tříhlavý drak, vodník a víla, čerti, čarodějnice, bezhlavý rytíř, babka a dědek u pece, motýl Emanuel a maková panenka, Rákosníček, všechny postavy z pohádky O veliké řepě, celou pohádkovou cestu zakončili král a královna a děti obdarovali malými dárky včetně pohoštění.

Na lhoteckém dvoře čekali na přítomné rytíři a šermíři ze Zvěřince, loutkové divadlo, střelba, hra „Člověče, nezlob se!“ a soutěže také pro dospělé.

Během pohádkové cesty soutěžili převážně děti a rodiče jim fandili, proto se nyní situace obrátila a dospělí si s chutí zasoutěžili. Tatínkové v hodu pivním sudem na 7 m a maminky v hodu holínkou na 13 m.

Celé odpoledne vládla příjemná nálada. V pohádkové knize máme napsáno hodně pochval, ale také nových úkolů a přání těch nejmenších účastníků.

Na dalším, 6. pohádkovém lese, rádi splníme Vaše přání a těšíme se opět na Vás. Tímto děkujeme všem účinkujícím za jejich herecké výkony a jako pohoštění napříště budou řízky.

Pořadatelé SDH

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 19. května [30/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 19. 5. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: V. Bálková, Vl. Hulan
Návrhová komise: J. Jirásková, K. Krymlák, P. Rosůlek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 3
  Příjmy i výdaje
  Přijatá záloha – dotace na volby v částce 40.000,-- Kč
  Výdaje
  Přesun v kapitole Veřejné prostranství na Občerstvení (brigáda) 1.000,-- Kč
  Zvýšení
  Nákladů na žáky dojíždějící do ZŠ Neveklov (z kap. MH) o 52.000,-- Kč
 3. Závěrečný účet obce
  Závěrečný účet obce Křečovice za r. 2009 schvaluje zastupitelstvo obce bez výhrad.
 4. Přípravy na rekreační sezonu 2010
  • Zpráva starosty o průběhu příprav na rekreační sezonu 2010 v Nové Živohošti.
  • Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení DRB Praha, že budou provozovat parkoviště.
 5. Žádost paní Milady Jednorožcové
  Zastupitelstvo odkládá žádost paní Jednorožcové o výměnu pozemku č. parc. č. 1688/6 za obecní pozemek č. 1696/2 v k. ú. Živohošť z důvodů místního šetření. Žadatelka předložila návrh na vybudování cukrárny s přilehlým dětským hřištěm.
 6. Počet členů zastupitelstva
  Do nového zastupitelstva obce Křečovice se bude volit 11 členů. Volby proběhnou v říjnu 2010.
 7. Mandátní smlouva s firmou (dříve) Gordion, nyní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření mandátní smlouvy s firmou: STILT PROJECTS s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc na zpracování žádosti o dotaci na ČOV a kanalizaci.
 8. Ordinace MUDr. Ticháčka
  • Zastupitelstvo schválilo žádost MUDr. Františka Ticháčka, praktického lékaře, o pronájem ordinace na dalších 5 let za stejných podmínek jako v uplynulém období.
  • Dále bude řešeno přeložení pacientů z Hořetic do ordinace v Neveklově. Z důvodů dostupnosti.
 9. Umístění dětí v MŠ
  Zastupitelstvo bude řešit s pomocí vedení ZŠ v Křečovicích problematiku nepřijatých dětí do mateřské školy na školní rok 2010/2011.
 10. Úprava vody
  Odsouhlasena spolupráce s firmou FER a MAN Technology, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace na úpravnu vody. Zařízení na snížení obsahu dusičnanů v pitné vodě v Nahorubech.
 11. Smlouva o nájmu
  Odsouhlasena smlouva o nájmu pozemků v zemědělském areálu v Křečovicích s firmou Neveklov, a. s. Podmínky budou upřesněny.
 12. Různé žádosti:
  • Josef Humhal – žádost o koupi pozemku č. 803 v k. ú. Hořetice o výměře 899 m2. Cena 10,-- Kč/m2 (močál). Odsouhlaseno
  • JUDr. T. Najman – žádost o souhlas s umístěním plovoucího mola za účelem ukotvení malého plavidla – při břehovém pozemku parc. č. 1339/2 v k. ú. Živohošť. Odsouhlaseno
  • Bl. Hrdličková, Praha – žádost o stanovisko ve věci ukotvení plavidla ev. č. 106903 parc. č. 1339/2, ř. km. 104,5 kotviště zátoka Mastník. Odsouhlaseno
  • T. Němcová – žádost o zařazení lokality do změny ÚP č. 5. Zamítnuto.
  • M. Vilímková – námitka proti změně ÚP č. 5. Zamítnuto.
  • J. Novák, Benešov – žádost o zařazení pozemku PK č. 460/7 v k. ú. Krchleby. Pozemek v zástavbě – schváleno.
  • Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Vlašim, žádost o finanční pomoc na poskytování sociálních služeb ve výši 1.000,-- Kč. Odsouhlaseno
  • SDH Křečovice – žádost o příspěvek na hasičskou soutěž, konanou 5. června 2010 ve výši 3.000,-- Kč. Odsouhlaseno.

Hlasování 11 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 15. dubna [30/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 15. 4. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Pavel Novotný, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Vladimír Hulan, Robert Nečas, Jitka Jirásková, Jaroslav Novotný
Omluveni: Petr Rosůlek, V. Bálková
Ověřovatelé zápisu: J. Jirásková, P. Novotný
Návrhová komise: J. Novotný, Vl. Čermák, R. Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování: 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 2
  Výdaje rozpočtu
  Místní komunikace – přesun v kapitole z údržby na služby (zimní prohrnování) 45.000,-- Kč
 3. Zpráva o hospodaření s obecním majetkem
  • nabídka k pronájmu obecního bytu v Hořeticích č. p. 14 (nájemné činí 1.581,--/měsíc).
  • nabídka na rekreaci v zařízení obce ve VT Živohošť
  • prodloužit smlouvu o pronájmu pozemků obce ve VT MSZ Benešov
  • Dodržovat nadále zásadu: neprodávat pozemky, které jsou součástí veřejného prostranství nebo části komunikací, případné jejich pronajmutí zpoplatňovat dle platných finančních směrnic a vyhlášek obce.
 4. Bezpečnost v Obci
  • V obci je nutné udělat opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v osadě Křečovice na průtahu silnice II/105 – osazení dopravního značení – dle zpracovaného pasportu na místních obecních komunikacích v Křečovicích a ostatních osadách v obci, kde je pasport dopravního značení zpracován, jednat o zajištění měření rychlosti – a přešetřit možnost získat na výše uvedené dotaci.
  • Dále bude zadán požadavek na zpracování dokumentace k vybudování chodníku u Šachů a přechodu pro chodce v Křečovicích.
 5. Projektová dokumentace
  Odsouhlaseno objednání zpracování dokumentace k územnímu řízení na příjezdovou komunikaci k třetí řadě RD na Jarošově vrchu. Nutné k prodeji stav. parc. č.638/22.
 6. Změna Územního plánu
  Návrh na zařazení 2 lokalit Skrýšov (parc.č. 287/2), Krchleby (PK 460/7) do Změny ÚP sídelního útvaru Křečovice. Zamítnuto. Posouzení zakreslení MK a Účel. K. v ÚP.
 7. Dotace na ČOV
  Zastupitelé odsouhlasili – nadále pokračovat v získávání dotací na ČOV a kanalizací a to ve spolupráci s firmou Gordion.
 8. Různé
  • Brdečný – smlouva o pronájmu části pozemku číslo parcely 1096 o výměře 0,1350 ha Lucii Matějkové, Brdečný. Odsouhlaseno
  • osada Na Kasárnách – oznámení uzavření nynější příjezdové cesty v osadě Na Kasárnách na pozemku 1289/22, k.ú Nahoruby, k 1. 7. 2010. Majitelé pozemku Petr a Iva Stibůrkovi, Benešov. Zastupitelstvem zamítnuto. Obec si nechá zpracovat odbornou firmou pasparty komunikací v rámci celého správního území obce.
  • k.ú. Živohošť, plouvoucí plavidlo – žádost o souhlas s umístěním plovoucího mola za účelem ukotvení malého plavidla. Při břehovém pozemku parc. č. 1339/2, v k. ú. Živohošť. Žádá JUDr. T. Najman. Odloženo pro upřesnění druhu plavidla.
  • Mastník, ukotvení plavidla – žádost o stanovisko ve věci ukotvení plavidla e. č. 106903, parc. č. 1339/2, ř. km 104,5, kotviště zátoka Mastník. Žádá Blanka Hrdličková, Praha. Odloženo pro upřesnění druhu plavidla.
  • Akce ODS – žádost o povolení akce ODS v rámci volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, dne 12. května 2010 v časovém rozmezí od 10.00 do 15.00 hod. Schváleno
  • Rally Příbram – žádost Rally Příbram Klub v AČR, Praha 4, o souhlas s konáním závodu v obci Křečovice, dne 24. září, 25. září 2010. V lokalitě: Skrýšov, Zhorný – Paseky. Odsouhlaseno

Hlasování 9 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (IX.díl) [30/2010]

V sobotu 4. prosince 1915 jsem našel četu, dostali jsme šálek kukuřice na 4 lidi, a pak jsem spal zas na hřbitově. Druhý den jsem si koupil 1 hlávky zelí za půldenár a byl bych ho snědl celé syrové, proto jsem šel za město, našel jsem dvě želvy a z toho jsem si uvařil dobrou polívku. Oddíl však již odcházel, tak jsem to vzal s hrncem a šel za nimi. Pod městem sedl na kámen a jedl, co jsem tak odhazoval kůstky ze želvy, přiběhl malý psík a sbíral je, mně polívka chutnala velice a jiného jsem však neměl, až bylo jisté, že přijde zase zle. Proto jsem psíka přivábil, hodil do deky a šel jsem dál; že však řval, zašel jsem do strouhy, tam jsem ho zabil a mohu říci, že mě zachránil v dalších dnech, neb jsme nic nedostávali. Kraj byl již více teplý, rostly zde olivy, palmy a šli jsme přes bažinaté roviny, kdež bylo též vidět rýže.

7. prosince 1915 v poledne jsme prošli Kavajou a za hodinu jsme již viděli tu spásnou Drač s mořem. Než jsme tam však došli, potkali jsme srbského majora, který nařídil, že do Drače již nikdo nesmí, neb je bombardována rakouskými a německými válečnými loďmi. Proto s námi odbočili z cesty na planinu, kde bylo několik palem, a tam jsme byli bez jídla, jen jsme se sytili pohledem na moře, v němž se projíždělo kolem břehu hodně rybářských loděk. Druhý den s námi zas nic nedělali ani nám jíst nedali, jen slibovali, že ty loďky nám již chleba vezou, proto na ně mávali fanglí, ale ti se nás ani nevšimli. Bylo hladu a nikde nic nebylo k sehnání ani nějaká tráva. V noci někteří zabili komandantovi osla, kterého on měl pro svou potřebu. Nebyli snad při tom dost opatrní, stražáři je zpozorovali, strhli křik a začali střílet, když viděli, co si dovolili zajatci komandantovi provést, a ten, kdo to udělal, ještě utek, ale oni pochytali ty nejbližší, kdo jim padl do rukou. Byl mezi nimi též Fr. Zavadil od 5. kompanie. Když se to zas utišilo, plazil jsem se k oslovi, vzal z něj srdce, játra, kousek masa a odplazil jsem se k moři, kde jsem to hned vařil. Třetí den večer jsme teprve dostali po jednom bílém rýžovém chlebíčku, který každý spolkl jako jahodu.

V pátek 10. prosince 1915 časně nás seřadili a dostali jsme po jednom chlebu a půldruhého šálku mouky, což bylo hlášeno na 4 dny, že jdem na poslední místo do Volony. Hned se též vyšlo přes Kavaju, pak jsme se od dřívějšího směru nehnuli napravo do bažin. Arnauti nám říkali, že jestli přijde deštivé počasí, tak nevybředneme z těch močálů ani jeden. Druhý den jsme šli stále pustinami kolem vody, a pak jsme se museli převážet na pontonu přes řeku, což trvalo dlouho.

V neděli 12. prosince 1915 jsme vyšli hned ráno časně a museli jsme se několikrát brodit přes potoky. Pak asi od 2 hodin odpoledne jsme přišli do vod, kde jsme se brodili po kolena, místy i po pás až pozdě do večera. Zle bylo s tím, kdo byl příliš vysílen a nemohl dojít do konce – těch bylo také dost. Když jsem přešel ty vody, již se šeřilo a já neměl již chleba, proto jsem si snesl trochu dříví, vodu a chtěl jsem si uvařit trochu kaše z mouky. Jelikož jsme se přes ty vody úplně roztrhali a pomíchali, ostal jsem přes noc u ohně zas sám, což se mi tentokrát nevyplatilo. Přišli ke mně srbští rekruti, kteří byli u jiného „odřadu“ jako strážaři a chtěli na mně, abych jim došel pro vodu, ač byla skoro vedle. Když jsem seznal jejich úmyslu, nechtěl jsem jít a oni se začali u ohně ohřívat, jeden však mi sebral mouku, co jsme měli na 4 dny. Já ho prosil rukama sepjatýma, tahal se s ním, aby mě to nebral, že je to moje jediná záchrana, ale dostal jsem od něj rána do prsou, od druhého „kolbou“ ze zadu do hlavy, aby mi nic nezbylo, kopli mi do šálku a zůstala mi jen rozbitá hlava.

Pavel Novotný (konec IX. části)

Raně středověká bitva „Zrada Vikingů“ [30/2010]

Sdružení Midgard provede ukázku raně středověké bitvy ve dnech 21.–22. srpna 2010 v osadě Brdečný.

21. 8. (SO) PROGRAM 22. 8. (NE)
12.00 Začátek programu, ukázky dobových řemesel
11.00 pouze v NE Soutěž v hodu kopím
11.30
13.00 Lučištnický turnaj pouze v SO
14.00 Soutěž v rozdělávání ohně pouze v SO
14.30 Rekonstrukce vikinského pohřbu 12.15
15.30 Odevzdání soutěžních lístků.
Příprava bojovníků na bitvu
13.00
16.00 BITVA, kruhy zrady atd. 13.30
po bitvě Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže po bitvě
18.00Konec programu 16.00
12.00–15.30 Vědomostní soutěž (o zajímavé ceny). 11.00–13.00
celý den Kuchařská soutěž účinkujících pouze v SO
Akce se koná za každého počasí. Více informací na os-midgard.info

Poděkování [30/2010]

Děkuji všem sponzorům, kteří mi pomohli uskutečnit fotografickou výstavu v KDJS v Sedlčanech ve dnech 23. 3.–23. 4. 2010 za podporu a porozumění.

OÚ Křečovice
OÚ Osečany
OÚ Prosenická Lhota
Údržba silnic, Osečany
Levné oděvy, Křečovice
Václav Altmann, zahradnictví
Povltavské mlékárny, Sedlčany
Moos, Osečany
Lesní společnost Vltava
Petr Sirotek, chovatelské potřeby, Sedlčany
Vinotéka, Neveklov
Karel Kabele, Neveklov
Pohostinství na Růžku, Osečany

a své rodině za pochopení

Jitka Růžičková, www.fotoruze.cz

Ze starých dějin Křečovic [30/2010]

O Křečovicích pojednává P. A. N. Vlasák takto:

(Vypsáno z časopisu „Památky“. redigovaného K. V. Zapem)

Křečovice s farním kostelem sv. Lukáše Evangelisty, farou a školou. Na bývalé tvrzi bývali rytíři Křečovští z Křečovic, zakladatelé zdejšího kostela, jenž se r. 1350 mezi farními v děkanátu Vltavském uvádí. Nejstarší z nich jmenuje se Jarohněv příjmením Vejhák z Křečovic. Tento Vejhák nazýval se také Jarohněv Vejhák z Kůta a na Křečovicích, poněvadž seděl na Kůtě na tvrzi, i byl spolu patronem kostela Arnoštovického. Roku 1388 rozhodnuta rozepře o podací kostela Křečovického tím způsobem, aby jej střídavě provozovali s jedné strany Jarohněv příjmením Vejhák z Křečovic a ze strany druhé Bohuslav z Hradonice s Jarohněvem Chrtem z Pnětluk. Tento Jarohněv Vejhák z Křečovic pojistil r. 1400 věno své manželky na vsi Křečovicích s povoláním Bohuňka a Petra Vejháků z Kouta; zemřel r. 1408 a byl v Arnoštovicích pohřben. Syn jeho Jarohněv z Křečovic daroval r. 1412 celý svůj (majetek) dvůr, aby plebán v Křečovicích mimo dva kaplany ještě třetího a plebán v Arnoštovicích ještě druhého kněze při sobě chovali. Během 15. století rozdělil se rod rytířů z Křečovic na dvě větve, z nichž jedna od svého sídla tvrze Koutské, přijala příjmí Koutských z Kouta, druhá zůstavší v držení tvrze v Křečovicích nazývala se Křečovští z Křečovic. Tato větev zůstala až po Bělohorskou bitvu v držení původiště svého jmenovitě seděl r. 1589 Václav Křečovský z Křečovic na Křečovicích. Po Bělohorské bitvě připojeny jsou Křečovice k panství Tloskovskému a kostel ztrativ svého faráře byl r. 1624 k Neveklovu jako filiální přikázán.

Duchovní správcové kostela sv. Lukáše v nejstarších dobách

(Z Posvátných míst od Dr. Podlahy)

Zprávy o farářích kostela křečovického sahají zpět až do 14. století. Faráři do dob husitských: Jan †1356, Dětřich (Theodriens) 1356–1379, Jan z Vlkonic 1376, Vlastek (Wlaszco, Wlastko) 1395–1407, Štěpán prve farář v Sedlčanech, sm. s př. 1407, Václav †1412, Václav z Hodětic 1412.

Po válkách husitských spravovali kostel faráři utrakvističtí (1420–1620) a po jejich vypuzení přešla správa kostela do Neveklova.

Z dějin Křečovic po roce 1620.

Dějiny Křečovic po roce 1620 splývají v jistém směru s dějinami sousedního Neveklova. Bylyť Křečovice připojeny k panství Tloskovskému a kostel sv. Lukáše ztrativ svého faráře byl r. 1624 k Neveklovu přikázán. Proto všimnouti si třeba:

1) duchovních správců v Neveklově, jimž osadníci Křečovští příslušeli
Za doby, kdy rozmohlo se v Čechách husitství, byli k němu Neveklovští přikloněni. Později překlenuti k protestantismu, jelikož pán jejich Adam Řepa z Neveklova (†1573) byl novému náboženství nakloněn a ještě více dědicové jeho Hodějovští z Hodějova (1573–1622). I byli do Neveklova dosazováni duchovní luteránští. Z luteránských kněží připomíná se r. 1606 Jiřík Oeconomus (asi poslední té víry duchovní správce). Po bitvě bělohorské, píše Dr. Podlaha ve svém spise, vykonána v Neveklově a rozsáhlém panství reforma katolická. Tehdejší patron Pavel Michna z Vacinova dal r. 1628 sestaviti registr zádušní, aby patrno bylo, odkud a jaké platy náležiti mají duchovním správcům v Neveklově i pro budoucnost. K faře Neveklovské připojena pro nedostatek duchovních fara v Maršovicích a fara v Křečovicích. Václav hrabě z Vacinova, majitel panství, presentoval Václava Vojtěcha Bílka r. 1650 za faráře v Neveklově. R. 1653 byl v Neveklově farářem Tomáš Jurzitius. R. 1659 Václav Velešínský, farář v Neveklově, jenž stěžuje si na skromné příjmy a udává příčinu, poněvadž mnohé pole ladem leží a gruntové bez obyvatel pustí zůstávají. Další pořad neveklovských farářů: František Velešínský 1672–1691; Leopold Vyskočil arc. vikář v okresu Vltavském (1691– †1716), Pavel Baltazar Grümith (1717–†1720), Ferd. Karel Tejnecký (1720–†1740); Karel Tůma, později děkan Litoměřický (1740–1742); Vojtěch Maxmilián Křižátko (1742–†1767), Vojtěch Pokorný (1767–1772). Václav Matej Rozkoš (1772–1802) poslední farář v Neveklově, za něhož fara v Křečovicích r. 1787 obdržela samostatného duchovního lokalistu. Jak vidmo, V. M. Rozkoš ještě 15 roků byl spolu i duchovním správcem Křečovic. Matriky v Neveklově počínají rokem 1652. Od r. 1652 do r. 1787 nelézají se v nich záznamy o příslušnících farnosti křečovické.

2) držitelé panství Tloskova, kterým Křečovice po r. 1620 připadly
Majitel Tloskova Smil z Hodějova účastnil se r. 1618 vzpoury protestantských stavů i ztratil v pokutě své statky, které 12. května 1622 Pavlovi Michovi z Vacinova byly prodány. Byli tudíž osadníci křečovští také poddanými výše jmenovaného majitele. Vlasák poznamenal, že Pavel Michna z Vacinova snažil se podané své v tužší dříve nebývalé človečenství urci. Po jeho smrti zdědil Tloskov syn Jan Michna z Vacinova. Po téhož bezdětné smrti připadly statky na staršího bratra Václava Michnu z Vacinova. Dne 23. května 1667 zemřel bezdětný též Václav. Ustanovil dědice bratrance svého Sigmunda Norberta hraběte Michanu z Vacinova. Ale i ten brzy po Václavovi zemřel a zůstavil vdovu Alžbětu rozenou hraběnku Lažanskou z Bukové a dva syny nezletilé: Jiřího Václava a Ferdinanda Františka. Dne 8. listopadu 1669 předala vdova a poručnice syna Jiřího Václava a komisaři k tomu zřízení nadmíru zadlužený statek Tloskovský, Václavu Karlovi Čabelickému, svobodnému pánu ze Soutic a na Skrýšově. Čabelický 28.11.1682 v stav hraběcí povýšený zemřel 30.5.1687 a v kostele Týnském pochován. Po něm zůstalý syn a dědic Jan Václav hrabě Čebalický ze Loutic prodal r. 1707 panství Tloskovské hraběti Jeronýmovi Koltoredovi z Walsce. Tento rozšířil koupi značně své statky a s panstvím Tloskovským spojil. Roku 1726 zemřel a za rok poté r. 1727 přešel Tloskov trhem na Jáchima hraběte Pachtu z Rájova. Tento r. 1727 Hodětice přikoupil a r. 1730 osadu Maršovickou opět vlastním farářem opatřil. Když r. 1742 Francouzové z Prahy odtáhli, vzali mezi jinými i hraběte Jáchima jako rukojmí s sebou. Týž stářím sešlým obtížím cesty v kruté zimě 2. 12. 1742 v Einsiedli podlehnul. Dědicem Tloskova byl syn Arnošt Karel hrabě Pachta z Rájova. Pro svůj mdlý zrak neuměl ani čísti ani psáti a jen pouhým předčítáním naučil se předmětům škol humanitních, filosofických i právnických. I varhany hrál dle uměleckých pravidel výtečně. Nábožností, dobročinností a šlechetností byl příkladem šlechtě i poddaným. Dosáhl také neobyčejného věku 105 let. Byl pětkrát ženat, po páté s Antonií Údrckou z Údrče, prvé provdanou Malovcovou. Tato jej svou marnotratností a nádherností v takové dluhy uvedla, že statky jeho (Tloskov, Citolity a Divice) veřejně prodány býti musely. Smutně opouštěl prvý Tloskov, kde 70 let panoval a od hraběte z Vrtby příbytek v zámku Janovickém mu přán. Tloskov koupil r. 1797 známý lidumil Jakob svobodný pán Wimneří, který r. 1800 Leštno, část Bystřice a některé vsi přikoupil a celé zbočí r. 1805 Janovi a Bedřichovi, hrabatům z Pourtalés prodal. V květnu r. 1872 přešel Tloskov v majetek Čenka Daňka. Dvorů bylo na Tloskovsku 18. Tloskov, Mlíkovice, Heroltice, Maršovice, Pohoří, Bezejovice, Drachkov, Petrovice, Leštno, Vakov, Pecinov, Nový dvůr, Semtín, Božkovice, Křečovice, Krchleby, Hodětice a Poličany, které tvořívaly druhdy tolikero samostatných statků Panství Tloskovské mívalo před zrušením patrimoniálních poměrů (1848) 10 305 obyvatelů žijící ve třech městečkách a 68 vesnicích. Čeněk Daněk v Cholticích r. 1827 narozený obdržel predikát „z Esse“. Zemřel 19.3.1893 v Praze. Osiřelého panství ujal se jeho syn, také Čeněk, který 13.7.1895 v Líšně zemřel ve věku 38 let a na hřbitově v Bystřici byl pohřben.

Zástupcem dvou nezletilých synů zvěčnělého ustanoven Dr. z Wertherů. Po převratu obdržel panství Tloskov mladší syn Dr. Oskar Daněk, jeho bratr Vincenc měl Líšno. Za Dr. Oskara Daňka provedena byla v r. 1923 parcelace dvora v Křečovicích a Krchlebích. V Krchlebích bývalý zámek s určitou výměrou polností prodán jako zbytkový statek panu J. Kohoutovi, statkáři z Bukova u Týnce nad Sázavou. Patronem chrámu sv. Lukáše v Křečovicích zůstal Dr. Oskar Daněk.

Zápis ze starých dějin Křečovic sepsal jako samostatný zápis do kroniky křečovické, tehdejší kronikář a řídící učitel křečovické školy pan Karel Zvěřina.

Pavel Novotný

Program slavnosti [30/2010]

Obec Křečovice Vás srdečně zve k účasti na
Slavnosti k 660. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O KŘEČOVICÍCH pořádané 5. července 2010

časakce
8.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Lukáše
10.00 hod. Položení kytice k památníku padlých, přivítání občanů, rodáků a přátel obce, proslov
10.30 hod. Koncert Mistra Josefa Suka v kostele sv. Lukáše. Doprovod na varhany – Aleš Bárta
11.30 hod. Prohlídka expozice Josefa Suka, výstavy fotografií a školní budovy
13.00 hod. Vystoupení žáků Základní školy a mateřské školy Josefa Suka Křečovice
14.00 hod. Loutkové divadlo
14.45 hod. Scénka historických šermířů
15.30 hod. Ukázka z činnosti Záchranného sboru Benešov a sborů dobrovolných hasičů obce
16.30 hod. Scénka historických šermířů
17.00 hod. Kankán – předvede taneční skupina z Taneční školy Jaroslavy Krejčové, Příbram
19.00 hod. Taneční zábava na přírodním parketu hudba: STATIK
19.30 hod. Druhé vystoupení taneční skupiny
22.00 hod. Jahodova ohnivá show
23.00 hod. Ohňostroj

Hudební doprovod odpoledním programem zajistí hudba za řízení Františka Pechače
Za případný sponzorský dar pořadatelé srdečně děkují.

Zdarma pohoštění – grilované prase

Obecní slavnost před námi [30/2010]

Slavnost, kterou 5. 7. 2010 Obec Křečovice pro vás, vážení občané, pořádá, je myšlena jako celoobecní. Připomeneme si v tento den historické kořeny sídla Křečovice, ale i ostatních sídel ve správním území současné obce Křečovice. Při Mši svaté bude posvěcen obecní prapor se stuhou připomínající letošní slavnost. Vzpomeneme a uctíme památku našich předchůdců. Vzpomeneme také místních hrdinů – občanů, kteří položili své životy ve válkách, v kterých bojovali za naši vlast.

Kulturní program bude zahájen tím, co je pro nás nejvzácnější – houslovým koncertem Mistra Josefa Suka, který opět velmi rád zahraje v křečovickém kostele. Tentokrát jen pro občany křečovické obce a její přátele. I další kulturní program bude zajisté pěkný. Zvlášť roztomilé a líbivé bude vystoupení dětí z naší mateřské školy a základní školy. Ale i další program je připravován s jediným cílem – příjemné prožití svátečního dne v Křečovicích.

Nepochybuji o tom, že členové spolků, kteří mají stejnokroje – hasiči a myslivci, se přijdou představit, jak jim sluší v útvaru, a kteří je nemají, tak přijdou také ve velkém počtu a představí se také ve velké formaci – mám na mysli naše sportovce – fotbalisty. Věřím, že svoji početnou účastí místní spolky podpoří význam pořádané slavnosti a i oni ve svých vzpomínkách tiše uctí při slavnostním nástupu zakladatelů svých spolků a předchozích členů, díky kterým mohou dále pokračovat a rozvíjet svoji zájmovou činnost.

Stejně tak, jako hezký program, připravujeme i chutné občerstvení. Tak neváhejte a přijměte toto srdečné pozvání vašeho starosty a zastupitelstva obce jako dar a o svátečním červencovém pondělí přijďte oslavovat.

Na slavnostní shledání s vámi se těší starosta obce František Vondra a zastupitelstvo obce Křečovice.

Každá pomocná ruka dobrá.

V zájmu co nejlepšího vzhledu v obci do slavnosti, ale i poté, obec Křečovice žádá o pomoc při vyžínání, sekání trávy na hřbitově v Křečovicích a Hoděticích, u památníků padlých, ale i na jiných potřebných místech. Možno i jiný potřebný úklid. Kdo pomůže?

Sloupek z fary – Tajemství života [30/2010]

S životem na naší planetě se setkáváme naprosto všude. V hlubinách mořích, na pouštích, na horách a dokonce i v zaledněných oblastech Arktidy a Antarktidy. Vyskytuje se v překvapující mnohotvárnosti, dokonalosti, ve vzájemné harmonii až se to vymyká naší představivosti.

Když pohlédneme na svět, který nás obklopuje, na všechnu tu úžasnou rozmanitost, krásu a jedinečnost života, když se zamyslíme nad zákonitostmi a sounáležitostmi všech věcí, přijde nám na mysli otázka: „Odkud se to všechno vzalo? Kde to má svůj počátek a kam to všechno spěje?“

Je to jen náhoda? Mnoho lidí na tuto otázku odpovídá: „To všechno učinila matka příroda, ona je moudrá stavitelka.“ Ateisté tvrdí, že život povstal z neživé hmoty, sám ze sebe – ať už nějakou náhodou či zákonitě. Začal se vyvíjet a rozšiřovat během dlouhých milionů let až do dnešní doby. Někteří lidé se rozhlížejí po naší zemi a tvrdí, že ke svému vzniku nepotřebovala žádného stvořitele. Odůvodňují to tím, že Boha nikdy nikdo neviděl, a proto neexistuje. Boha opravdu nelze vidět. Bible nám říká: „On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světě. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět.“./em> (1. Timoteovi 6,16) I když Boha nemůžeme vidět, všude lze spatřit stopy jeho působení, jeho moudrosti a dokonalosti.

Z pozorování přírody lze jednoznačně odvodit, že nemohla vzniknout sama od sebe, že za ní stojí pro nás nepochopitelná, neviditelná, vysoce inteligentní bytost. Mnoho vědců to dosvědčuje. Německý chemik Justus von Liebig řekl: „Jen ten pozná moudrost a velikost Stvořitele, kdo se snaží vyčíst jeho myšlenky z obrovské knihy, kterou nazýváme „Živá příroda“.“ Je nepochopitelné, že přesto lidé nevidí nebo nechtějí vidět stopy Stvořitele a věří v čirou náhodu. Přitom jenom Bůh nás ve svém slově – Bibli – s jistotou informuje o původu stvoření, o jeho zákonitostech a významu, jeho cílech a smyslu.

Bude-li člověk číst Bibli a pozorovat přírodu, může dojít k zásadnímu poznání, že Bůh existuje. Najednou mu spadnou klapky z očí a on se na svět začne dívat úplně jinak.

Celá živá příroda, která nás obklopuje, je plná zázraků, dokonalých struktur, předivných instinktů a projevů života. Zkuste se nad některými zamyslet:

 • Proč stromy plodí tak chutné ovoce? Dá se odpovědět: Aby lákaly živočichy a člověka, aby jej utrhli, snědli a odhodili jádra, aby vyrostl další strom. Ale jak strom ví, že jeho plody budou lákat lidi i živočichy a že jim budou nejen chutnat, ale také jim zajistí životně důležité vitamíny a jiné výživné látky? Tam, kde jsou zvířata ptáci, je také pro ně obživa.
 • Obilí vytváří dlouhé tenké pružné stéblo s klasem na špici. Výškové stavby ve světě jsou jen ubohými napodobeninami této skvělé konstrukce. Kdyby lidé chtěli zkonstruovat podobnou stavbu, musela by to být dvě stě metrů vysoká trubice o průměru asi jednoho metru s malým rodinným domkem na vrcholu.
 • Svatojánská muška a někteří další brouci dokáží vyrobit studené světlo se 100% účinností bez žádných ztrát. Naplňuje nás to obdivem a závistí, vždyť elektrická výbojka promění pouze 10 % pravidelné energie. Ostatní se proměňuje v teplo. I když věda pronikla do tajů tohoto chemického údaje, nepodařilo se dosud takovýto zdroj studeného světla sestrojit.
 • Biologové odhalují technické vynálezy, kterými živá příroda přímo oplývá. Příroda má své prvenství už celá tisíciletí. Například v tryskovém pohonu – chobotnice, medúzy. Použití nemrznoucí kapaliny – některé ryby, hmyz i stromy odolné proti mrazu. Klimatizační zařízení – klimatizační kanálky v termitišti, průduchy u listů rostlin. A co teprve můžeme říci o člověku, o jeho soustavě nervové – počítač, oběhové – srdce a tepny?

Všechno to, co pozorujeme, má nás přiblížit, nám otevřít oči a snažit se odpovědět na otázku: Odkud se to vzalo? Kde to má svůj počátek? A kam to všechno spěje? Jaké je moje místo v tomto tajemství života?

Blíží se čas prázdnin a dovolených – přeji mnoho hezkých zážitků a setkání s přírodou a zajímavými lidmi. Ať Vám to pomáhá v povzbuzení ducha a přemýšlení o svém životě.

P. Kazimierz Duš