31-2010

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 7. října [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 7. 10. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Omluveni: Věra Bálková, Jaroslav Novotný
Ověřovatelé zápisu: R. Nečas, P. Novotný
Návrhová komise: P. Rosůlek, K. Krymlák, Vl. Čermák

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 9 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 7
  Příjmy i výdaje
  Dotace na LESY 16.800,-- Kč
  Dotace na VOLBY 64.000,-- Kč
  Výdaje rozpočtu
  Místní komunikace – z údržby na služby 40.000,--Kč
  údržby na dopr. Značení 1.000,-- Kč
  ZŠ – příspěvek na obědy (z kap. MH) 3.000,-- Kč
 3. Výběrové řízení pro zás. jednotku Křečovice
  Na základě přidělení dotace na ochranné prostředky pro zásahovou jednotku JPO III Křečovice byla vybrána firma Výzbrojna požární ochrany, a. s. Praha 4.
 4. Směna pozemků – p. Tikovský
  Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Křečovice a žadatelem panem Tikovským Jar. Dává souhlas k provedení zaměření. Náklady ponese žadatel.
 5. Směna pozemků – p. Krejčí
  Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Křečovice a žadatelem panem Krejčím Mil., Strážovice. Souhlasí s objednáním zaměření na náklady žadatele. Žádost je ze dne 6. 9. 2010.
 6. Rozdělení pozemků – p. Novotný Petr, Kamenný přívoz
  Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením pozemků 1707/152, 1707/153 v k. ú. Živohošť, za předpokladu uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí k umožnění vjezdu na pláž – pozemek Povodí Vltavy, tak jako tomu bylo od r. 1960. Důvod – veřejný zájem – příjezd k vodní nádrži pro jednotky IZS, majitele pozemků, obsluze. Žadatel: Petr Novotný, Kamenný Přívoz.
 7. Prodloužení smlouvy – Farní charita
  Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb v obci mezi Obcí Křečovice a Farní charitou Starý Knín. Smlouvy se prodlužuje na rok 2011 a příspěvek zůstává 5.000,-- Kč.
 8. Zřízení přípojky – p. Letl, Říčany
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o povolení přípojky obecního vodovodu na pozemek č. parc. 955/2 v k.ú. Nahoruby. Žadatel: p. Letl Václav, Říčany.
 9. Změna provozní doby – pošta Křečovice
  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny provozní doby na poště Křečovice.
 10. Úhrady nákladů – Jarošův Vrch
  Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný postup OÚ Křečovice ve věci úhrady nákladů na kiosek a rozvaděč a odklizení zeminy stavebníky mimo obecní pozemek – dle prokázaného odtěženého množství ze stavby. Jedná se o stavby na Jarošově Vrchu.
 11. Prodej pozemků – p. Růžička Fr.
  Zastupitelstvo obce znovu projednalo dříve podanou žádost p. Růžičky Fr., Křečovice o prodej pozemků, které užívá a jsou v okolí jeho nemovitosti – v zainvestované lokalitě. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků: č. 638/20 o výměře 668 m2, č. 638/3 o výměře 195 m2 odsouhlasilo cenu 200,-- Kč/m2.
 12. Projekt: chodník - Živohošť
  Zastupitelstvo obce schvaluje provedení projektu na chodník a komunikaci pro stavební řízení na pozemku 1698/2 a 1694/4 v k.ú. Živohošť.
 13. Koupě pozemku, chodník – Křečovice
  Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí nezbytné části st. parc. č. 12/1 v k. ú. Křečovice od Josefa a Jar. Plachých (zahrádka) a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s Jos. Šachem, Benešov o směně potřebných částí pozemků – oboje k zajištění pozemků pro chodník v nebezpečném úseku silnice II/105 v Křečovicích
 14. Zastupitelstvo souhlasí s využíváním tělocvičny v ZŠ Křečovice mladšími žáky TJ Vltavan Křečovice. V zimním období budou žáci v tělocvičně trénovat pod vedením p. Vovsíka A. Dále je odsouhlaseno i navýšení rozpočtu na úklid.
 15. Na vědomí: Firmou Líšno, a. s. předložený plán lovení – podzim r. 2010

  Hlasování 9 0 0

  Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 8. září [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 8. 9. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková,Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Pavel Novotný
Omluveni: Věra Bálková, Vladimír Čermák, Karel Krymlák
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Jar. Novotný
Návrhová komise: P. Novotný, Vl. Hulan, R. Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva: Hlasování 8 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.6
  Výdaje - přesun v kapitole mezi položkami Tělovýchovné služby: zhotovení fotbal. branek 16.000,--Kč
  Lesy: zpracování LHP 6.600,-- Kč
  Finanční výdaje – poplatky/z kap. HM 23.000,- Kč
  SDH – na obleky 50.000,--Kč

  Příjmy – navýšení
  Vodní hospodářství: vodné 80.000,-- Kč
  Pohřebnictví: nájem z hrobů 12.000,-- Kč
  Tělovýchovné služby: příspěvek na družstvo žáků Křečovice 10.000,-- Kč
 3. Zpráva o plnění volebního programu k 8. 9. 2010
  Pan starosta zrekapituloval, co se za uplynulý rok stihlo v jednotlivých osadách vybudovat, opravit, či zrenovovat. A jaký je další plán do konce letošního roku.
 4. Zhodnocení rekreační sezony 2010
  Rekreační sezona ve své druhé polovině byla ovlivněna deštivým počasím, což se projevilo menším počtem návštěvníků v rekreační oblasti. Velmi negativně ovlivnilo letošní rekreační sezonu Družstvo pro rekreační bydlení Praha nezodpovědnými opatřeními na parkovišti a veřejné účelové komunikaci. S výhledem na příští sezonu nutno řešit do konce roku!
 5. Mandátní smlouva
  Zastupitelstvo schvaluje uzavřít mandátní smlouvu ve věci metodické působnosti v oblasti veřejné správy s JUDr. Hirešem. Prozatím bude smlouva uzavřena do konce roku 2010.
 6. Smlouva o dílo
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Arch. M. Štádlerovou. Jedná se o zpracování návrhu změny č. 5 ÚP sídelního útvaru Křečovice.
 7. Fotbalový oddíl
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz fotbalového oddílu Křečovice – žáci, ve výši 10.000,-- Kč
 8. Odkoupení pozemku, p. Helebrant
  Odsouhlasena žádost p. J. Helebranta o odkoupení části pozemku č. 1074/1, díl a, d, e, f, dle GP č. 81-75/2008. Cena 30,-- /m2.
 9. Výměna pozemku, p. Krejčí
  Žádost Mil. Krejčího, Stážovice, o výměnu nebo koupi části pozemku č. 866 v k.ú. Hořetice, je předběžně schváleno, ale bude upřesněno na základě místního šetření.
 10. Směna pozemků, p. Tikovský
  Žádost Jaromíra Tikovského o směnu pozemků a přeložení a opravu kanalizace zastupitelstvo odkládá. Rozhodnutí dle místního šetření.
 11. Žádost o rozdělení pozemků, p. Novotný
  Žádost p. Novotného Petra, Kamenný Přívoz, o rozhodnutí obce Křečovice o rozdělení pozemků 1707/152, 1707/153 v k.ú. Živohošť. Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí až po místním šetření.
 12. Věcné břemeno
  Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 673/4 a 1645/1 v k.ú. Křečovice – uložení distribuční soustavy ČEZ
 13. Na vědomí:
  • Stížnost p. Jana Suka na hluk při diskotékách a nepořádek u nemovitosti v Křečovicích.
  • Vyhlášení sbírky použitého ošacení 18. – 22. 10. 2010.

Hlasování 8 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 5. srpna [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 5. 8. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: František Vondra, Karel Krymlák, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová, Vladimír Čermák, Věra Bálková
Omluveni: Pavel Novotný
Ověřovatelé zápisu: Vl. Čermák, K. Krymlák
Návrhová komise: Jar. Novotný, J. Jirásková, P. Rosůlek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 10 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 5
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření.
  Výdaje
  položkačástka
  Přesun mezi položkami v kapitole místní komunikace – na služby 15.000,-- Kč
  na dopr. Značení 215.000,-- Kč
  Veřejná správa – na materiál 10.000,-- Kč
  Vratka dotace na volby 9.374,-- Kč
  Tělových. služby – příspěvek na nohejbal 500,-- Kč
  SDH Křečovice – finanční dary – školení 4.500,--Kč
  Dětské odpoledne 2.000,-- Kč
  SDH Hořetice – finanční příspěvek na soutěž 3.000,-- Kč
  Svaz chovatelů – finanční příspěvek 1.000,-- Kč
  Diakonie – finanční příspěvek 1.000,- Kč

  Přesun mezi kapitolami (z MH)
  položkačástka
  údržba hřbitova25.000,- Kč
  ÚP-změna20.000,-Kč
 3. Územní plán č. 5
  Zastupitelstvo schvaluje zadání ÚP č. 5 sídelního útvaru Křečovice.
 4. Rekreační sezona 2010
  • Rekreační sezona v oblasti Nová Živohošť probíhá dle možnosti počasí.
  • Kulturní akce v areálu Junior Campu převážně končí po 2.00 hodině ranní, což neodpovídá místní vyhlášce.
  • Dále vznikají spory mezi firmou Benex a Družstvem pro rekreační bydlení ohledně výběru parkovného při průjezdu do areálu. Obec v zast. panem Vondrou bude nadále řešit.
 5. Souhlas s dotacemi – místní komunikace
  Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotací na opravu místních komunikací ve Vlkonicích č. parc. 85/3, 1032. Ve Strážovicích č. parc. 1305/1, 1306. Odsouhlasen dodavatel f. BES Benešov. Uzavřením smlouvy a jejím podepsáním se pověřuje starosta František Vondra.
 6. Souhlas s dotacemi – rozpočet Stř. kraje
  Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS. Uzavřením smlouvy a jejím podepsáním se pověřuje starosta František Vondra.
 7. 100 let založení SDH Hořetice
  Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na oslavu 100 let založení SDH Hořetice, konané dne 14. 8. 2010 ve výši 3.000,-- Kč.
 8. Obecní byt v Hořeticích
  Zastupitelstvo schvaluje žádost o pronájem obecního bytu v Hořeticích, čp.14, žadatel p. Jaroslav Kučera, Skrýšov 4
 9. Snížení kupní ceny
  Žádost Marie Novákové, Praha 10 a PhDr. Jany Bartůňkové, Pardubice o snížení kupní ceny, neboť se jedná o vrácení 9 m2 zkonfiskovaného pozemku rodinnému příslušníku. Upravená odsouhlasená cena je 400 kč za m2.
 10. Zrušení koupi pozemku
  Odsouhlasena žádost o zrušení smlouvy na koupi parcely č. 638/22 v Křečovicích. Žadatelé Eva a Martin Bobálovi.
 11. Oprava hřbitovní zdi
  Odsouhlasen návrh na odložení opravy hřbitovní zdi v Hoděticích na rok 2011. Z důvodu nutnosti jednání s památkáři a žádosti na Krajský úřad o dotaci.
 12. Žádost o příspěvek
  • Schválena žádost M. Kovárny a spol. za ZO ČSCH Sedlčany o finanční příspěvek na chovatel. výstavu ve výši 1.000,-- Kč.
  • Schválen finanční příspěvek pro SDH Křečovice na pořádání dětského odpoledne dne 28.8.2010 ve výši 1.000,-- Kč
 13. Fotbalové branky
  Odsouhlasena cenová nabídka na zhotovení fotbalových branek pro družstvo žáků v ceně 16.000,-- Kč od firmy Sedlák
 14. Finanční dar členům zásahové jednotky obce Křečovice – za účast na školení, a odstraňování kalamitních stromů. (4.500,-Kč)
 15. Příspěvek pro SDH Křečovice na dětské odpoledne – 28. srpna 2010 (1.000,- Kč)

Hlasování 10 0 0

Zapsala: Pechačová Monika

Zápis z jednání Zastupitelstva ze dne 7. července [31/2010]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 7. 7. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomní: František Vondra, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Robert Nečas, Jaroslav Novotný, Věra Bálková, Petr Rosůlek, Jitka Jirásková, Vladimír Hulan, Monika Pechačová
Omluveni: –
Ověřovatelé zápisu: Jitka Jirásková, Vladimír Hulan
Návrhová komise: Karel Krymlák, Robert Nečas

Schválení programu zasedání zastupitelstva:

Hlasováni: 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 4
  Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy.
 3. Finanční směrnice r. 2010
  Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním směrnice. Zastupitelstvo směrnici schvaluje.
 4. Zhodnocení slavnosti k 660. výročí první písemné zmínky o sídle Křečovice
  Slavnost se vydařila; po finanční stránce je rozpočet akce cca 60.000 Kč (vyúčtování zatím ještě není uzavřeno); sponzorské dary pokryjí 13 000,-- Kč.
  Výročí bude ještě připomínáno dalšími akcemi – na oslavě SDH Hořetice (14. 8. 2010) budou sborům dobrovolných hasičů předány slavnostní prapory; v září 2010 proběhne setkání zastupitelstva obce s Mistrem Josefem Sukem.
 5. Dosavadní průběh rekreační sezony
  Parkoviště na Nové Živohošti letos nikdo neobsluhuje – DRB si letos najalo vlastního provozovatele; ten se však provozu neujal.
  Letos opět proběhnou kontroly dodržování konce hudebních produkcí dle platné vyhlášky.
 6. Žádost Milady Jednorožcové o výměnu pozemku č. 1688/6 za obecní pozemek č. 1696/2 v k.ú. Živohošť. Zastupitelstvo výměnu zamítá.
 7. Dodatek k žádosti o změnu územního plánu: Milan a Jindřiška Vondrusovi. Zastupitelstvo dodatek schvaluje.
 8. Dodatek ke smlouvě infrastrukturního majetku – vodovod Nová Živohošť mezi obcí Křečovice a Vodohospodářskou společností. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje.
 9. Sponzorská smlouva
  Údržba silnic Osečany poskytne Obci Křečovice 10.000 Kč na slavnost 660. výročí obce. Zastupitelstvo smlouvu schvaluje.
 10. Žádost České pošty o povolení dočasně uzavřít poštu
  v Nahorubech na období od 2.8. 2010 do 31.8.2010. Zastupitelstvo uzavření pošty zamítá.
 11. Žádost Milana Kubíčka, Praha 10 o pronájem pozemku podél nemovitosti č. p. 30 v Křečovicích Zastupitelstvo schvaluje.
 12. Údržba silnic Osečany 80 cenová nabídka na osazení dopravního značení dle zpracovaného pasportu. Cena 178.747 Kč bez DPH. Zastupitelstvo nabídku schvaluje.
 13. Karel Provazník, Skalice
  žádost o odkoupení pozemku č. par. 1281 o výměře 65m2 v k.ú. Nahoruby. Zastupitelstvo schvaluje.
 14. Operační program Životní prostředí – dotace na zlepšení stavu krajiny. Obecní úřad bude usilovat o získání dotace.
 15. Zastupitelstvo bere na vědomí:
  • Zápis z místního šetření – dopravní značení
  • Registrace akce Oprava místních komunikací – akce Strážovice, Vlkonice – podnět starosty stavebnímu úřadu k nařízení demolice části obvodové zdi domu čp. 27 (podáno 3.6.2010).
  • Občanské sdružení Midgard pořádá 4. ročník středověké bitvy v osadě Brdečný
  • ČSOP žádá, aby byl informován o případných zásazích, které mohou mít vliv na krajinu a ochranu přírody.

Hlasování 11 0 0

Zapsal: Petr Rosůlek

Letní hudební škola na zámku Štiřín [31/2010]

V letních měsících, v době od 31.7. – 7.8. 2010, Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice pořádala letní hudební školu na zámku Štiřín. Do této školy se přihlásilo 18 dětí z Křečovic a pro některé z nich to by poslední rozloučení se školou.

Snahou bylo nenásilnou formou vytvořit u dětí kladný vztah k hudbě. Výuka probíhala v dopoledních hodinách na zámku ve Chválově sále. Děti pod vedením ředitelky školy Mgr. Zdeňky Holé a učitelek Mgr. Petry Šimrové a Jitky Žaloudkové nacvičovaly lidové písně, zvládaly základy hry na zobcovou flétnu, učily se poslouchat a rozebírat hudební díla Antonína Dvořáka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Nechyběla ani taneční průprava – děti se naučily zvládat základy tanců, jako např. polonéza, valčík, mazurka, menuet, čardáš. Tyto dovednosti využily na zámeckém plese, který se konal v Sukově sále na zámku Štiřín. Pro děti byl připraven i bohatý odpolední program: prohlídka zámku s výkladem pana ředitele V. Hrubého, koncert v zámecké kapli, prohlídka zámeckého parku pod vedením Dr. Václava Větvičky, kouzelnické představení kouzelníka Marcolliho, základy puttování na golfovém hřišti, projížďka golfovými vozíky, táborák s opékáním vuřtů, bojová hra, zámecký ples a večer děti relaxovaly ve wellness centru ve vířivých vanách. Hudební škola vyvrcholila koncertem Mistra Josefa Suka, kterého se zúčastnil i starosta obce Křečovice Fr. Vondra s chotí. Ve večerních hodinách děti shlédly koncert jazzového zpěváka Ládi Kerndla, který také navštívil Mistr Josef Suk s chotí, Václav Fischer, Cyril Svoboda, Kamila Moučková a řada dalších významných osobností.

Děkujeme panu řediteli Václavu Hrubému, bez jehož pomoci, vstřícnosti a ochotě by nebylo možno tuto akci uskutečnit.

Pro většinu děti byla letní hudební škola na zámku neopakovatelným zážitkem, který si ponesou po celý život.

Ve škole je možno objednat a zakoupit DVD s 90 minutovým záznamem ze všech akcí letní hudební školy.

Mgr. Zděňka Holá

TJ vltavan Křečovice – fotbal (stav k 14. 10. 2010) [31/2010]

Podzimní část fotbalové sezóny 2010/2011 začala. Doposud na zápasy přišlo 1865 diváků (průměr 39 na zápas), padlo 271 branek (průměr 5,6) z toho 150 (3,1) vstřelila domácí družstva a 121 (2,5) hosté. Na zápasy křečovického mužstva se zatím přišlo podívat 295 diváků, z toho 145 na domácí zápasy a 150 na zápasy, kde bylo vedeno jako hostující družstvo.

Nejvíce branek, 13, nastřílel Hrachovský Jan za SK Pyšely, na druhém místě s 8 brankami je Konopiský Martin z mužstva SK Přestavlky (Sedlec-P.). Na třetím místě celkem se 7 brankami je 5 hráčů. Dva z mužstva Jablonné nad Vltavou, dále hráč z Miličína A a Jankova B a také z našeho družstva – Senft Michal. Z křečovického mužstva je pak dále s 3 brankami v tabulce Kříž Jakub, po dvou vstřelili Jiří Mařík, Karel Souček a Škramlík Karel. Po jedné brance vstřelili Jan Gazdík, Jaroslav Hůlka, Martin Kondáš, Petr Mařík, Jakub Nakládal a Zbyněk Pudil.

IV. třída odd. A

Rk. TýmZáp+0-SkóreBody
1. SK Pyšely 8 8 0 0 40:04 24
2. Miličín A 7 5 1 1 27:10 16
3. Jablonná n/Vlt. 7 5 1 1 28:24 16
4. Bukovany 8 5 1 2 19:15 16
5. SK Přestavlky (Sedlec-P.) 8 4 2 2 21:24 14
6. Lešany 8 4 1 3 20:17 13
7. Poříčí n/S. B 7 4 0 3 23:19 12
8. Budenín 7 4 0 3 19:19 12
9. Jankov B 8 3 0 5 25:21 9
10. Křečovice 7 2 0 5 22:29 6
11. Pecerady 7 1 0 6 09:22 3
12. Heřmaničky 7 0 0 7 09:33 0
13. Drachkov 7 0 0 7 09:34 0

Výsledky již odehraných kol
kolozápasvýsledek
1. kolo Křečovice – SK Pyšely 1:6 (0:3)
2. kolo SK Přestavlky – Křečovice 5:3 (4:1)
3. kolo Křečovice – Heřmaničky 8:5 (4:1)
4. kolo Pecerady – Křečovice 0:3 (0:1)
5. kolo - -
6. kolo Křečovice – Miličín A 1:5 (1:3)
7. kolo Lešany – Křečovice 4:3 (0:3)
8. kolo Křečovice – Bukovany 3:4 (3:3)

kolodomácí - hostétermínden
9.Jankov B – Křečovice17.10. 12:30NE
10.Křečovice – Jablonná n/Vlt. 23.10. 15:30SO
11.Poříčí n/S. B – Křečovice31.10. 14:30SO
12.Křečovice – Dachkov06.11. 14:00SO
13.Budenín – Křečovice13.11. 14:00SO

Gabriela Novotná (www.fotbal.cz)

Volby do zastupitelstev obcí (15.10. - 16.10.2010) [31/2010]

Voleb do Zastupitelstva obce Křečovice se zúčastnilo 73,01 % voličů – odevzdáno bylo 422 obálek, ve kterých bylo odevzdáno celkem 4 053 platných hlasů.

Do Zastupitelstva obce Křečovice je voleno 11 členů. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE KŘEČOVICE (1) získalo 1 720 hlasů (42,44 %) a v Zastupitelstvu obce Křečovice bude mít 5 mandátů. Sdružení nezávislých kandidátů II. (2) získalo 2 333 hlasů (57,56 %) a v Zastupitelstvu obce Křečovice bude mít 6 mandátů.

Průměrný věk nastupujícího zastupitelstva je 39,45 let.

Pro srovnání: Voleb do zastupitelstva v roce 2006 se zúčastnilo 67,42 % voličů – odevzdáno bylo 387 obálek a v nich 3 645 platných hlasů. Sdružení nezávislých kandidátů I. (A) Získalo 1 545 hlasů (42,39 %) a v zastupitelstvu získalo 5 mandátů, Sdružení nezávislých kandidátů II. (B) získalo 2 100 hlasů (57, 61 %) a v zastupitelstvu získalo 6 mandátů. Průměrný věk nastupujícího zastupitelstva byl 44,36 let.

Zvolení zastupitelé obce Křečovice, dle abecedy
Kand. listina čísloKandidátHlasyPořadí zvolení
poř. číslo příjmení, jméno věk abs. v %
1 2 Bobál Aleš 29 114 6,62 5
1 5 Čermák Vladimír 51 220 12,79 1
2 6 Jirásková Jitka 45 261 11,18 2
2 4 Krampera Martin 28 148 6,34 6
2 3 Krymlák Karel 43 199 8,52 5
2 1 Nečas Robert 45 320 13,71 1
1 6 Novotný Pavel 62 201 11,68 2
1 1 Pechačová Monika 31186 10,81 3
1 11 Rákosník Petr 35 177 10,29 4
2 2 Sochor Petr 30 225 9,64 4
2 7 Šobíšek Zbyněk 35 240 10,28 3

Válečné zápisky vojáka 1914-1918 (X.díl) [31/2010]

Takovéto zastavení na naší křížové cestě bylo dost často. Pokračovali jsme dál v pustině, často i trním, takže jsme toho měli plno i v nohách. Našel jsem želvu a zmrzlého melouna, uvařil jsem si – nevím, jak bych to pojmenoval. Pak jsem se sešel s četou a šli jsme zas blátem, vodou a tu jsme potkávali italské vojáky, kteří na nás pohlíželi s bázní a útrpností, neb jsme byli jen živé mrtvoly. Tak jsme se dostali k poslední vodě, kde převáželi na jednom pontonu a jelikož šlo stále italské vojsko, museli jsme čekat. Jíst jsme nedostávali nic a sehnat se zde nic nedalo, jen různou trávu jsme jedli, ani ohně se nemohly dělat, neb nebylo dříví. Druhý den pozdě v noci nás začali převážet, ale to se nedá vypsat, jak to vypadalo a ran co při tom padlo od srbských vojáků, neb se každý tlačil, by se dostal na druhou stranu, a mnohý se tam utopil. My jsme byli dosti ještě šťastni, co jsme mohli dopředu a přešli jsme dříve ty pouště Albánie – hrozné však bylo pro ty slabé, co zůstali u té poslední vody. Ti šťastní z těch nešťastníků, kteří přece z toho vyvázli, nám vyprávěli, že pak již jedli mrtvoly – jeden druhého – nebo i sebesamy, takže mnozí měli prsty ukousané. Já jsem se dostal na druhou stranu, šel jsem do nejbližší vesnice, tam jsem vyžebral kousek „broje“ neb na mě pohlíželi strnule a zavírali honem dveře. Tu za sebou uslyším „via, via“ a italský voják na koni mě strkal a pobízel ke svému oddílu. Když všechny převezli, čekaly na nás italské stráže, seřadily nás do čtyřstupů, major italský nás přebíral od Srbů. Pak jsme šli jako o závod, vojáci byli odpočinutí a my jsme se nutili, neb jsme doufali, že budem již brzy u cíle. Za chvíli však lidi padali a nebylo možná jíti, tak jak si přáli vojáci. Odpoledne jsme měli oddech a dostali jsme jeden chleba na 4 lidi. Pak se šlo zas dál k Valoně, přes velké vrchy jen pěšinkama, pak začalo pršet, setmělo se, ale hnali nás dál, ač to hrozně klouzalo, neb tam byla rozmoklá hlína. Často jsme zapadli do vody neb potoka a to, co bylo na nás suché, promoklo. Zvláštní však je, že ač to bylo v noci – tma bylo, našli přec lidé při cestě na poli nasázený „pór“ na který se všichni vrhli a tláskali tu nať i se zemí. Tak jsme se dostali asi ve 12 hodin v noci do Valony, kde byli po ulicích stráže a sháněly nás dohromady. Pak nás zahnaly k moři za dráty, kde jsme byli v bouři, větru a hukotu moře. Každý naříkal, plakal, takže vlasy hrůzou vstávaly. Jako houfy hladových vlků jsme kvílely, mezitím hukot moře a zima, my byli celí promočení, nikam jsme se nesměli ani hnout.

16. prosince 1915 nás pustili od moře a šli jsme kousek dál. Tam nás nakládali do malých parníčků a vozili nás na velkou loď Amerika – Ženeva. Jak jsme nastupovali, tak jsme hned dostávali čepici cvíbochu, v lodi pak měl každý svou postel, jednu housku, vidličku, nůž, lžíci, rýži s masem. Každý si lehl a usnul, neb takový nocleh jsme dlouho již neměli. Loď vyjela, a jelikož byla bouře, velice se kymácela, kdo vstal a postavil se na nohy, potácel se od strany ke straně. Všichni zvraceli a kdo nedostal průjem, neb na tolik jídla a mořský vzduch nebyl nikdo zvyklý. Ráno nám otevřeli okénka a bylo vidět břeh i vlak, jak ujížděl, ale pak jsme opět zajeli do širého moře, které bylo hodně rozbouřené, takže jsme některou chvíli letěli i 3 m nad vodou a zas přímo dolů.

19. prosince 1915 jsme již stáli u břehů Asinary. Ráno nás vyhnali na palubu, neb to uvnitř vše myli a čistili. S námi nyní zas vši jen obracely, neb jsme byli řádně promočení, když nás nakládali, a tam jsem se důkladně zapařili, takže tolik vší jsem nikdy neviděl, co jich měl každý tam. Každý byl však jako vlk, takže s menáží, kterou nám nosili kolem postelí, museli nositi klacek jak mezi dobytkem, jinak by se byli na to jídlo lidi vrhli. Na Hod Boží vánoční jsme k jídlu neměli nic slavnostního, ale zbavili nás těch prokletých vší, vykoupali a všechno vypařili, takže za dlouhý čas jsme klidně spali.

28. prosince 1915 jsme vkročili, když jsme odevzdali věci z lodě, na půdu italskou – břeh Asinary. Daleko jsme však nedošli, neb jsme byli tak zesláblí, že jsme nevydrželi jít 50 – 100 kroků bez odpočinku. Zavedli nás za přístav a tam nás italští karabinieři prohlíželi a břitvy, nože i věci, které se jim líbili, nám odebrali. Pak nám dali po masové konzervě a chleba, zavedli nás do celt, které byly jen narychlo postavené, neupevněné, takže nám pod nimi byla dost zima. Další dny jsme dostali zas jen konzervy, a jelikož to byla suchá strava, bylo po ní žízeň a zdravé vody tam dostatek nebylo a většinou se pila voda z moře neb z louží, a to teprve působilo na naše zesláblé žaludky, byli jsme jak po dlouhé nemoci slabí, takže nás prudký vítr z moře často při chůzi povalil. Tak jsme zakončili zas rok plný strádání, bídy a bolu – rok zajetí.

Na Nový rok 1916 nám dávali samé nové věci: šaty, prádlo, boty a vše, co jsme potřebovali, ale netěšilo nás to mnoho, neb jsme byli tak zmožení a hladoví, že bychom byli raději viděli trochu jídla. Toho nám však dávali moc málo a to jen řídkou rýži, po které byl hlad dál. Proto každý sháněl, co kde jen mohl, by žaludek něčím naplnil, takže to byla mnohdy všelijaká rozvařená tráva. My jsme si vyhlídli zahradu blízko přístavu, v níž se pěstovala zelenina, a v noci jsme tam na ni došli a utrhli jsme si několik kusů řípy, ale pak jsme nestačili utíkat, neb nás honil zahradník. Jiní zas chodili do přístavu v noci, kde byly složeny bedny s „cvíbochem“ a konzervami a hlídali je italští „posti“ – některému se podařilo ukradnout i celou bednu sucharů – ale obyčejně tam dostal ran a šel s prázdnou. Pak nám doplnili ještě, co nám scházelo do plného oblečení jako pereliny a jedny lehké boty a my měli před radost, že se nad námi osud zmírnil a dočkali jsme se času, že jsme byli jako lidi – aspoň oblečeni. Ta radost nám však dlouho netrvala – následky hladu a nepořádného žití se počaly jeviti – vyskytla se úplavice a cholera, která silně klestila naše tábory a plnila hřbitovy ostrova Asinary. Večer mnozí ještě byli veselí a do rána byli chladnou mrtvolou – bolení je strhlo. Aby se to omezilo, měnili jsme často lágry, všude se sypalo vápno, sláma se vždy spálila. Hladu však bylo dost, neb ten mořský vzduch ještě k tomu působil. Měli jsme lágry střeženy vojákama, ale lidi utíkali i ráno za tmy na přístav a tam se nabízeli k odnášení beden se suchary neb pytlů s chlebem, aby jen aspoň kus mohli ukrást; na to měl již každý připraven malý nůž (obroušené železo). Byla to hrozná podívaná na takové dělníky po 20 – 25 řadě a po obou stranách italští vojáci s klackem. Každý dostal pytel s chlebem a musel čekat, až bylo vše poděleno a dán rozkaz k pochodu přičemž se každý namáhal dobýt aspoň kus z pytle, přičemž padlo spousty ran od vojáků, ale jen když se podařilo „něco“ vzít.

Pavel Novotný (konec X. části)

Vážení občané, [31/2010]

jsme těsně po volbách do obecního zastupitelstva.

Děkuji svým voličům, za důvěru, kterou jste mi prokazovali odevzdanými hlasy. Celá dlouhá léta, a bylo jich celkem 34, jsem se snažil pro všechny občany v obci Křečovice a pro obec udělat co nejvíce. Abych svůj funkční plat nebral nadarmo (a věřte, nebyl dříve k závidění), snažil jsem se dělat vždy něco navíc – takže obsluhu a údržbu vodovodu, jakož i další, v tu kterou dobu, potřebné práce v obci jsem většinou dělal bez nároku na další odměnu. Funkci starosty jsem bral jako poslání, které je zapotřebí plnit čestně a svědomitě. Snažil jsem se udělat práci především napřed pro obec, potom, zbyl-li čas také něco pro doma. Omlouvám se dnes, zato své rodině. Manželce Haničce děkuji za tu dlouholetou podporu, protože bez ní bych předsedu MNV a poté starostu nemohl tak dlouho dělat. Děkuji moc mým kolegyním z obecního úřadu, Marii Jindrákové a Blance Šobíškové za léta dobré práce a za to, že se nenechali odradit a dotáhli naši společnou práci se mnou až do konce, protože jsem měl v nich velkou důvěru a nikdy nezklamaly.

Děkuji také svým všem spolupracovníkům – zastupitelům, dříve poslancům MNV za spolupráci, které jsem si vždy velmi vážil. Vzpomínám v tuto chvíli na vás všechny a vážím si vaší podpory!

Snažil jsem se, aby se vzhled obce zlepšoval v každé osadě. Snažil jsem se, abychom i v Křečovicích zaváděli některé nové záležitosti, ale abychom zachovávali i tradice. Kdo to chtěl vidět, viděl, kdo nechtěl, neviděl. Mohu však říci, že řada návštěvníků naší obce během let, s kterými jsem měl možnost hovořit, se vyjadřovala i pochvalně. A to vždy potěší toho, kdo se na nových věcech, či údržbě obecního majetku podílí. Je to hezký pocit a vyzývám proto vás občany: Pomozte novým zastupitelům a hlavně starostovi co nejvíce. Budete mít z toho nového v obci potom větší radost.

Není větší radosti, než když v započatém díle má člověk nástupce. Do letošních voleb se přihlásilo plno mladých lidí, někteří byli zvoleni za zastupitele nás občanů, takže se těšíme na jejich dobré snažení pro obec Křečovice a její občany.

Přeji jim a novému starostovi, kterého si zastupitelé zvolí – mnoho úspěchů v náročné práci a mnoho radosti z dobře vykonané práce.

S úctou k obci Křečovice a k dobrým lidem v ní žijících a ke všem přátelům obce se loučí starosta – odcházející z funkce
František Vondra
V Křečovicích, 17. 10. 2010

Milí spoluobčané, [31/2010]

máme za sebou již 1. měsíc nového školního roku a tak se naše děti opět loučily s prázdninami. I když letošní ročník „Rozloučení s prázdninami“ se díky nepřízni počasí konal až 4. 9. 2010, mohl nést název – Hurá do školy….

Účast ale byla opět hojná. 48 dětí si přišlo zasoutěžit, získat nějaké ty sladkosti i dárky a věřím, že strávily příjemné odpoledne se svými rodiči a kamarády. K ještě lepší náladě přispěla i hudební produkce p. Strnada, která přišla vhod i rodičům. Celá akce se uskutečnila na hřišti v Křečovicích, u koupaliště.

Na organizaci se podílel SDH Křečovice a i ostatní tzv. dobrovolníci, kterým tímto moc děkujeme. Dále poděkování patří také sponzorům, kdy jejich příspěvek, jakýkoli, nám umožnil tuto akci pořádat: Obec Křečovice, Údržba silnic Osečany, pan Horčička, Krchleby, paní Průšová, Křečovice, Řeznictví Dolejší, Davle, spol. Wüstenrot.

Věříme, že pro letošní rok tímto akce v naší obci nekončí. Určitě 25. 12. 2010 se všichni sejdeme na Tradičním Vánočním plese. A za rok opět zase něco pro děti….

Za SDH Křečovice
Pechačová Monika