33-2011

Zápis z 30. prosince [33/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 30. 12. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 18,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír, Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk, Šobíšek, Aleš Bobál.
Omluveni: -
Ověřovatelé zápisu: p. Rákosník Petr, p. Krampera Martin
Návrhová komise: p. Sochor Petr, p. Vladimír Čermák, p. Zbyněk Šobíšek

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 9
  Příjmy a výdaje v r. 2010 budou upraveny dle skutečného čerpání. Mzdy za prosinec 2010 jsou převedeny na depozitní účet – budou vyplaceny z rozpočtu 2010.
 3. Schválení rozpočtu na rok 2011 Obce Křečovice
  Rozpočet na rok 2011 je schválen jako vyrovnaný.
  Příjmy 9.000.000,-- Kč
  Výdaje 9.000.000,-- Kč
  Rozpočet na rok 2011 Sdružení obcí Neveklovska
  Příjmy 375.000,-- Kč
  Výdaje 375.000,-- Kč
  Příspěvek Obce Křečovice na provoz 47.255,-- Kč
  Hlasování 11 0 0
 4. Dotace na úpravnu vody – Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na dotaci grantu z Ministerstva zemědělství na úpravnu vody v Nahorubech.
  Hlasování 11 0 0
 5. Vypovězení nájemní smlouvy – Nahoruby
  Zastupitelstvo schvaluje vypovězení nájemní smlouvy s Petrem Krymlákem a Luďkem Kulvejtem – kolna na stavební parcele 32/1, k datu 31.3.2011. Kolna bude použita na zřízení zázemí pro SDH Nahoruby.
  Hlasování 11 0 0
 6. Změna ÚP
  Zastupitelstvo obce určilo starostu obce Roberta Nečase, který bude spolupracovat s pořizovatelem (par. 6 odst. 5 písm. f stavebního zákona) při pořizování změny územního plánu.
  Hlasování 11 0 0
 7. Podvlkonice – u Chytrého rybníka
  Změna ÚP č. 5, změna Z-5-13 – jedná se o lokalitu u Chytrého rybníka, bude vyvoláno jednání na MěÚ Benešov OŽP, kde se určený zastupitel a pořizovatel pokusí dohodnout další podmínky pro novou zástavbu.
  Hlasování 11 0 0
 8. Živohošť
  Zastupitelstvo schvaluje znění dopisu, který zpracoval JUDr. Ladislav Hireš adresovaný Družstvu pro rekreační bydlení – Živohošť (komunikace, parkoviště...).
  Hlasování 11 0 0
 9. Dotace na ČOV
  • Zastupitelstvo obce Křečovice souhlasí s podáním žádosti na dotaci grantu Středočeského kraje na výstavbu ČOV v Křečovicích. V případě obdržení dotace obec počítá se spoluúčastí finančních prostředků.
  • Dále schvaluje investiční náklad na ČOV v maximální výši 9.000.000,-- Kč. tj. Požadovaná dotace činí 3.945.000,-- Kč a podíl obce by činil 5.055.000,--Kč. K případnému navýšení konečné částky by mohlo dojít z důvodu úpravy výchozího rozpočtu, ale navýšení nesmí být více jak 500.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 10. Mandátní smlouva – ČOV
  Zastupitelstvo neschvaluje podepsání Mandátní smlouvy s Ing. Danielem Plosem – předmět ČOV Křečovice. Bude dále projednáváno až po předložení nového rozpočtu.
  Hlasování 11 0 0
 11. p. Bobál – žádost
  Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Aleše Bobála o vyjádření se ke stavbě garáže a skladu s venkovním posezením na jeho parcele č. 638/8 u č. p. 98.
  Hlasování 11 0 0
 12. Schválení odměn členům zastupitelstva
  Zastupitelstvo schvaluje odměny členům zastupitelstva obce Křečovice dle Nařízení vlády č. 375, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
  zastupitelé 437,-- Kč
  předsedové komisí 1.273,-- Kč
  místostarosta 6.000,-- Kč
  Hlasování 11 0 0
 13. Vlkonice – el. kabel
  Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy Elmoz Czech, s. r. o. ke stavbě – natažení nového kabelu a překopu komunikace k parcele č. 297/3 Vlkonice.
  Hlasování 11 0 0
 14. Na vědomí:
  • dopis od Krajského úřadu Středočeského kraje – Odbor dopravy – snížení rozpočtu na dopravu, zvýšení cen jízdného.
  • správce vodovodů obce Křečovice na rok 2011 – schválen pan František Vondra.
Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Obecní úřad Křečovice oznamuje zahájení řízení o změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Křečovice [33/2011]

Návrh změny ÚPSÚ Křečovice, zpracovaný projektantkou Ing. arch. Michaelou Štádlerovou, autorizovaným architektem, upravený podle výsledku společného jednání, je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 28. března 2011 do 11. května na Obecním úřadu Křečovice (doporučujeme využít úřední dny nebo dle tel. dohody – 317 741 191). O upraveném a posouzeném návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Křečovice, s výkladem projektanta Ing. arch. Michaely Štádlerové, se koná veřejné projednání 11. května 2011 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice.

Pod Blaníkem [33/2011]

Když se Josef Suk za tři dni po narození svého druhého vnuka Antonína vracel do Křečovic celý rozradostněn z dokončení „Epilogu“ a narození vnuka, napadl ho cestou z Benešova do Křečovic nástin pochodu, o který byl žádán Selskou jízdou. A než dojel do Křečovic, byl pochod v hlavě hotov i s textem, který plynul spolu s hudbou a potřeboval jen malé úpravy.

Josef Suk píše H. Boettingerovi z Křečovic 16.7.1932
[...] „Podblanická“ selská jízda mne požádala, abych jim napsal pochodovou píseň. Mám ty hochy rád, hezky to vypadá, když přijedou ti hoši, neb i selské dívky do vsi, vše se rozveselí. Tak jsem jim udělal „marš“. Je hezky selsky umíněný, trio se zpívá. Slova jsem udělal sám na hotovou hudbu. Psal jsem ta slova v noci a najednou ke mně přišel z vedlejšího pokoje syn – proč prý se směji a já jsem se smál tomu, že hledám rýmy, co mi všecko přišlo, to bylo k neuvěření. Tak jsem s kolegou Kmochem dobrý skladatel pochodů...

Text pochodu:
Hle, Blaník náš!
Chcem chránit kraj ten svatý.
Ty, koníčku můj, kraj ten je i Tvůj,
jsme láskou k němu spjati.

Zde děd i otec pracoval,
jak my, ty lány miloval.
Ó, strážný vrchu náš, dej sílu pažím svých dětí.

Tvých reků sen, jenž v záři nám se zjevil,
vždy posílil nás, zlý když přišel čas
a bič se na nás šklebil.

Tys byl vždy předků našich chrám,
ó, lásky zdrojem buď i nám.
Ó, svatý vrchu náš, dej lásku duším svých dětí!

V srpnu 1932 pozval J. Suk předsednictvo sboru Selské jízdy do Křečovic, aby jim předal pochod, který pro Selskou jízdu složil. Starosta Selské jízdy Josef Olt v časopise Vltavské proudy se vyznává:

A tak nadšeně a se vzrušením a radostně přijali jsme slova J. Suka:

Mám rád Vaší Selskou Jízdu, nikdo tak nedovede jezditi jako Vy, a když vidím, že i naše děvčata jezdí na koni v našich selských krojích, jsem nadšen.

A takovým mocným a podmanivým dojmem zvlhly nám oči, když spolu se svým synem přehrál nám pochod, zazpíval píseň a na původní partituru vepsal nám věnování. Byly to krásné okamžiky, na které se nezapomíná.

Na svátek Josef Suka v roce 1933 přijela do Křečovic neveklovská Selská jízda s přáním hodně zdraví všeho nejlepšího a přidala mistrovy čestný list neveklovské Selské jízdy. Mistr poděkoval za návštěvu, řekl, že je to pro něho i pro celý jeho rod vyznamenání, když může přivítati na prahu domku Selskou jízdu, kterou má tak rád.

Instrumentaci pochodu svěřil Suk svému bývalému žáku Juliu Kalašovi a úpravu pro dechovou hudbu provedl kapelník L. Aust. Poprvé byl pochod proveden v Praze dne 26. ledna 1934 v rámci oslav Sukovy šedesátky.

[...] Po koncertě sešli jsme se ve Sladkovského sále k přátelskému večírku, kteréhož rovněž se zúčastnil náš oslavenec Mistr Suk, kde jej přivítali a poděkovali mu jménem Republikánské strany místopředseda a předseda Ú. D. poslanec Mašata a poslanec Křemen. I zde zhostil se Mistr krásného proslovu, ve kterém vyjádřil své přátelství a lásku k venkovu a selským jízdám. Poslanec Mašata těsně při koncertě složil báseň, která rovněž vytryskla bezprostředně z jeho srdce a kterou při přátelském večírku sám recitoval:

Stopadesát chlapců z Blanického kraje,
stojí jak ty jedle z krásných, rodných lesů.
V Smetanově síni, kde poprvé hraje
orchestr jich pochod vítězství a plesů,
jež zrodila duše, srdce Mistra Suka,
ve chvílích, kdy mysl jeho u svých dlela,
zřel lid svého kraje, kterak trpí muka,
v dobách ponížení, po staletí celá,
vidí jeho zápas, boje za svobodu,
z nichž junové selští platí krví vřelou.
A zří zase jiné ze stejného rodu
vítěziti slavně, jak s odvahou smělou
cizácký hrad boří, vlastní domov staví,
a na jeho obranu v pevní šik se řadí.
Vidí Selskou jízdu, vzdorné selské hlavy,
chlapce, kteří Jeho mají tolik rádi.
A již pochod slavný, pochod „Pod Blaníkem“
tryská z Jeho srdce, tryská z Jeho duše.
A dnes? Sbor jízd Selských s nelíčeným díkem
tiskne Jeho ruce, pevné, jistě, tuše,
že ten pochod vznítí k odvaze je nové,
až potřeba bude zas znovu se bíti:
za vlast, národ, za stát a že přijdou dnové,
kdy selský lid v boji musí zvítězit.

Závěrem je možné ocitovat projev starosty Selské jízdy Josefa Olta:

Vážený Mistře! Dovolte mně, abych Vám poděkoval za poklad, který třímám ve svých rukou. Nenalézám dosti slov, abych tlumočil Vám, drahý Mistře, city přítomných bratří. Jsem šťasten, že mohu Vás ujistiti velikou úctou a díkem ostatních bratří, kteří dlí doma na svých statcích i chalupách.

Pravil Jste, Mistře, že láska k zemědělství a k celému Podblanickému kraji byla podnětem k tomu dílu veliké umělecké ceny.

Váš pochod, jeho slova i tóny jsou výrazem té veliké lásky a síly národního, vlasteneckého i stavovského uvědomění. Jsme šťastni i hrdi, že jméno našeho Sboru poletí světem, poněvadž jest nerozlučně spjato s Vaším nesmrtelným dílem. Přijměte, drahý Mistře, ujištění, že jsme Vám zavázáni velikým díkem, láskou i oddaností. Nemáme jiné touhy, než prokázati Vám, jak si Vašeho díla vážíme.

Drahý Mistře, Jste náš i my jsme Vaši Podblaničtí jezdci, kteří chtějí pokračovat i v tradici české, selské slávy. Přijďte mezi nás, abyste shlédl vděk i lásku nás všech.

Buďte dlouho, dlouho zdráv, milý Mistře!

Selské jízdy Podblanické a Povltavské měly svůj Blanický sbor, putovní palcát. Selská jízda Benešovská měla svůj vlastní krojový sbor.

J. M. Květ, Život a dílo mistra Dr. Jos. Suka
Vltavské proudy roč. XI. 1932, roč. XII 1934 (časopis)
Pod Blaníkem (časopis)
Jana Vojtěšková, Josef Suk Dopisy – o životě hudebním i lidském

Pavel Novotný

Zápis z 10. března [33/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 10. 3. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek, Aleš Bobál. Hosté: paní Jednorožcová
Ověřovatelé zápisu: p. Čermák Vl., p. Novotný P.
Návrhová komise: p. Sochor P., p. Krymlák, p. Rákosník P.

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Žádost o směnu pozemků – Živohošť
  Paní Jednorožcová žádá o směnu pozemků na Nové Živohošti (náves) za účelem vystavení cukrárny s dětským koutkem. Byla jí osobně přednesena prezentace záměru. Závěr z jednání se odkládá. Důvod: zjištění vedení inženýrských sítí. Budeme zpětně kontaktovat s výsledkem.
 3. Schválení hospodářského výsledku za rok 2010 – ZŠ Josefa Suka a MŠ Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje návrh hospodářského výsledku za rok 2010. Zlepšený hospodářský výsledek je ve výši 25.640,59 Kč. Tato částka bude přerozdělena následovně: 5.128,-- Kč – fond odměn, 20.512,59 Kč – rezervní fond.
  Hlasování 11 0 0
 4. Dopravní obslužnost
  Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost o 55,-- Kč na občana.
  Hlasování 11 0 0
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2011
  Schváleno dle přílohy.
  Hlasování 11 0 0
 6. Závěrečný účet Obce za rok 2010
  Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce Křečovice za rok 2010 s výhradou.
  Hlasování 11 0 0
 7. Vyhláška č. 1/2011
  Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2011 O ochraně nočního klidu.
 8. Vyhláška č. 2/2011
  Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2011 – Stanovení podmínek pro pořádání sportovních a kulturních podniků.
  Hlasování 11 0 0
 9. Finanční dar – SDH Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje dar dobrovolným hasičům nositelům dýchací techniky za účast na odborné přípravě (2 dny) ve výši 3 x 500,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 10. TJ Vltavan Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na činnost TJ Vltavan Křečovice ve výši 50.000,-- Kč na rok 2011. Tato částka bude vyplacena ve dvou splátkách.
 11. Žádost o příspěvek – žáci TJ Vltavan Křečovice
  Zastupitelstvo schvaluje mimořádný příspěvek na zimní soustředění žáků fotbalového oddílu TJ Vltavan Křečovice ve výši 5.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 12. Hořetice – Dětské maškarní
  Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na Dětské maškarní odpoledne, pořadatel SDH Hořetice, konané 12. března 2011. Příspěvek ve výši 1.000,--Kč.
  Hlasování 11 0 0
 13. Autobusové linky – Sedlčany
  Obec Křečovice se bude podílet 1/3 na ztrátovosti poledního autobusového spoje č. 8 linky 300079 (3x týdně) Sedlčany – Křečovice (cca 10.000,-- Kč, ročně).
 14. Na vědomí:
  Sbírka použitého ošacení od 26. do 29. 4. 2011 od 13,00 do 16,00 hod. Místo OÚ Křečovice.

Zapsala: Monika Pechačová

Zápis z 27. ledna [33/2011]

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křečovice, ze dne 27. 1. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Křečovice. Zahájení v 19,00 hodin.

Přítomni: Robert Nečas, Jitka Jirásková, Monika Pechačová, Pavel Novotný, Vladimír Čermák, Karel Krymlák, Petr Rákosník, Martin Krampera, Petr Sochor, Zbyněk Šobíšek, Aleš Bobál.
Omluveni: -
Ověřovatelé zápisu: p. Sochor Petr, p. Krymlák Karel
Návrhová komise: pí Jirásková Jitka, p. Bobál Aleš, p. Novotný Pavel

Schválení programu zasedání zastupitelstva:
Hlasování 11 0 0

 1. Zpráva o plnění usnesení z posledního zasedání
  Zastupitelstvo bylo starostou obce informováno o plnění usnesení z posledního zasedání.
 2. Změna směrnice majetku obce
  Vzhledem k reformě účetnictví územně samosprávních celků, se od roku 2011 odepisuje i dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek vedený na rozvahových účtech.
  Doposud je ve směrnici zadáno, že tento majetek se vede v pořizovací ceně od 500,-- Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení pořizovací částky na 3.000,-- Kč (v souladu s vyhláškou č.410/2009Sb).
  Majetek s nižší pořizovací cenou se povede v operativní evidenci, kde se odpisy nedělají.
  Hlasování 11 0 0
 3. Rozpočtové opatření č. 1/2011
  Příjmy i výdaje
  Daň za obec 47.120,-- Kč
 4. Územní plán
  Zastupitelstvo obce Křečovice nenechá zpracovat do roku 2015, kdy má být hotov nový Územní plán obce, již žádnou změnu stávajícího územního plánu.
  Hlasování 11 0 0
 5. Žádost – paní Vilímková
  Zastupitelstvo zamítlo prodej pozemků žadatelce paní Vilímkové Marii, Chářovice 5. Jedná se o pozemky č. 1213/2, 1213/1, 1305/1, 1305/2 Strážovice, k. ú. Hořetice.
  Hlasování 11 0 0
 6. Ochrana fauny ČR
  Žádost o finanční příspěvek stanici pro zraněné živočichy Ochrana fauny ČR. Schválen příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 7. Sdružení hasičů
  Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Benešov o finanční příspěvek na činnost. Schválen ve výši 1.000,-- Kč
  Hlasování 11 0 0
 8. Dětské maškarní, Křečovice
  Žádost SDH Křečovice o finanční příspěvek na Dětský maškarní karneval, který se bude konat 12. února 2011 v pohostinství U Kohouta, Křečovice. Schválen příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.
  Hlasování 11 0 0
 9. Úprava cesty – Políčany
  Žádost p. M. Krásného a pí A. Millerové o úpravu přístupové komunikace k nemovitosti Políčany 5. Žádost bude dále projednávána. Je zpracován projekt, který bude předložen k ocenění a následnému jednání.
 10. Finační dar
  Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 8.000,-- Kč za správu www stránek obce Křečovice za rok 2010 sl. G. Novotné, Křečovice 81. Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 2.000,-- Kč za prodej pečiva občanům ve Vlkonicích pí M. Čermákové. Hlasování 11 0 0
 11. Výměna pozemků, pí Jednorožcová
  Žádost pí R. Jednorožcové o výměnu pozemku č. 1688/6 – 276 m2 za parcelu č. 1696/2 – 702 m2 v majetku obce Křečovice, v k. ú Živohošť. Žádost se odkládá. Bude projednáváno s právníkem, JUDr. Hirešem.
  Hlasování 11 0 0
 12. Zachování či rušení spojů Sedlčany
  Zastupitelstvo schválilo postup pro zachování či rušení spojů autobusů spol. Veolia Transport Praha, s. r. o. trasa Křečovice – Sedlčany. Spol. Veolia požaduje od obce Křečovice částku 126.000,- Kč/rok, jako příspěvek na provoz výše uvedeného spoje. Po dohodě bude tento spoj ještě v únoru r. 2011 zachován. Obec zaplatí poměrnou část z výše uvedené částky. Během února bude rozhodnuto, jak dále bude či nebude tento spoj zachován. Jedná se o spoj v čase 5,40 hod, 18,10 hod – denně, dále po, st, pá – 12,30 hod.
  Hlasování 11 0 0
 13. Na vědomí:
  • dopis od Družstva pro rekreační bydlení. Věc: převod stavby veřejného parkoviště Nová Živohošť
  • informace starosty o jednání sdružení BENE-BUS (dopravní obslužnost)
  • informace starosty o možnosti čerpání dotací na komunální techniku a rekonstrukce sochy Sv. Jana Nepomuckého, Krchleby výroční zpráva o stavu bezpečnosti – Policie ČR
Hlasování 11 0 0

Zapsala: Monika Pechačová

Poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace pro SDH [33/2011]

Obec Křečovice získala v roce 2010 dotaci ve výši 80 000 Kč na obnovu a doplnění výstroje pro družstvo dobrovolných hasičů.

V rámci projektu bylo zakoupeno 10 ks pracovních stejnokrojů, 4 páry zásahové obuvi, 8 párů hasičských rukavic a doplnění zásahových obleků o 4 ks kalhot. Nákupem bylo obnoveno potřebné vybavení družstva JPO III v Křečovicích. Družstvo mělo z důvodu častého používání výstroj v značně desolátním stavu a za hranicí životnosti. V případě bot a kalhot (4 ks) se jednalo o doplnění chybějící výstroje. Nová a obnovená výstroj bude nyní splňovat ochrannou funkci členů JPO III v Křečovicích při zásazích. Věříme, že úspěšná realizace projektu se pozitivně projeví na aktivním zapojení dalších zájemců z řad obyvatel do dění JPO III v Křečovicích a na reprezentaci družstva na hasičských soutěžích.

Dotace byla poskytnuta ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, z programu Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Obec Křečovice chce touto cestou vyjádřit poděkování Středočeskému kraji za poskytnutí dotace.

Sloupek z fary: Velikonoce – svátky zmrtvýchvstání Ježíše Krista [33/2011]

Budeme slavit největší svátky v roce, svátky velikonoční. Jsem rád, že aspoň někteří z nás tyto svátky budou nejen slavit, ale také se nad nimi zamyslí. Jednou mi byla položena otázka: „Velikonoce jsou svátky Kristova zmrtvýchvstání. Ale z Bible víme, že Velikonoce se slavili za života Ježíše Krista – tedy ještě před jeho smrtí a zmrtvýchvstání. Jak je to možné?“ Ano, je to tak. Velikonoce se slavili nejen za života Ježíše Krista, ale slavili se už dávno před tím v době starozákonní. Asi by bylo dobře, kdybychom této záležitosti porozuměli všichni: Jak to tedy je? Pro starozákonní lid, pro Židy, byla velikou nocí ta noc, kdy Bůh vyvedl vyvolený izraelský národ z egyptského otroctví. Ti lidé žili léta v Egyptě v krutém otroctví a tyranii. A když je Bůh v noci z tohoto otroctví vyvedl, bylo to pro ně něco úžasného. Byla to pro ně velká noc, když se jich Bůh ujal, zastal se jich, pomohl jim a zachránil je. To byla pro Izraelity jedna z největších událostí, kterou si každoročně připomínali. To byly židovské Velikonoce a přece Ježíš byl Žid, slavil tyto svátky za svého života také.

Pro nás křesťany ovšem není největší událostí vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. Od té doby se stalo ještě důležitější událost: Narození Ježíše Krista, který žil, zemřel a vstal z mrtvých, aby nás vysvobodil z toho nejhoršího otroctví, z otroctví zlého ducha, hříchu. Daroval nám možnost spásy, otevřel nebe – zavřené od hříchu prvních lidí, vstal z mrtvých, dal nám znovu šanci nového života, vykoupil nás. To je ta největší událost v dějinách spásy. To jsou křesťanské Velikonoce, oslava a zpřítomnění umučení k smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Tolik tedy poučení pro nás, ovšem z těchto oslav bychom si měli odnést něco víc. Povzbuzení. A to povzbuzení pro náš každodenní život. Když slavili Velikonoce první křesťané, začínali je slavit tak jako my – v předvečer svátku zmrtvýchvstání. Slavili tak jako my Vigilii – noční bdění. Nejenom tak jako my cca 2 hodiny, ale slavili tuto vigilii celou noc až do rána. Četli si nejdůležitější události z dějin spásy, modlili se a slavili eucharistii – mši svatou. My to děláme sice ve zkrácené verzi, ale děláme to podobně. Máme v tu noc nejen oslavit Kristovo zmrtvýchvstání, ale máme si uvědomit více. Máme si uvědomit obrovskou Boží lásku, která za dějinami lidstva stojí. Velikonoční poselství, při kterém oslavujeme Kristovo vzkříšení, nás učí, že Bůh nás nejen stvořil, ale také o nás pečuje, má o nás zájem, vede nás, chce nám být zde na zemi oporou a chce nás dovést až do šťastné věčnosti. Pod jednou podmínkou: Budeme-li chtít a budeme-li s ním spolupracovat. Protože „Bůh nás z lásky stvořil, z lásky nás vykoupil, ale za pačesy nikoho do nebe nepotáhne“. Dává nám šanci, ale my musíme chtít. Musíme něco proto udělat. To je velikonoční poselství. Velikonoční radost z Kristova a také našeho zmrtvýchvstání. Povstání ze zla k dobru.

Velikonoční přání:
trpícím útěchu,
hříšným milost,
nemocným zdraví,
smutným radost,
úspěšným pokoru,
malomyslným naději,
všem vzkříšení
Zmrtvýchvstalého.

P. Kazimierz Duš

Noc kostelů

27. května proběhne po celé republice takzvaná Noc kostelů. Do této noci je v naší farnosti zapojen maršoviský kostel Zvěstování Panně Marii. Začíná se v 19.00. Krátce z programu: Prohlídka kostela a fary s výkladem, barokní poezie s místním Divadelním sdružením Zornice, Proč jsem dnes řádovou sestrou? (moderované povídání s mladší řeholnicí), listování ve farní kronice s promítáním na plátno, Cesta ke kněžství lidskou formou – malé svědectví P. J. Bohma. Více informací na www.nockostelu.cz

Bohoslužby o Velikonocích 2011

Datum Den Hodina Kostel
17. 4.
neděle
Květná Neděle
(s žehnáním ratolestí)
8,30
8,30
10,00
10,30
Křečovice
Bělice
Neveklov
Maršovice
21. 4.
čtvrtek
Zelený Čtvrtek 18,00
19,00
Neveklov
Křečovice
22. 4.
pátek
Velký Pátek 17,00
18,00
19,00
Maršovice
Neveklov
Křečovice
23. 4.
sobota
Bílá Sobota 9,00
20,00
20,00
Křečovice (adorace)
Křečovice
Neveklov
24. 4.
neděle
Zmrtvýchvstání Páně 8,30
8,30
10,00
10,30
Křečovice
Bělice
Neveklov
Maršovice
25. 4.
pondělí
Velikonoční Pondělí 8,30
10,00
10,30
14,30
Křečovice
Chvojínek (K. Herbst)
Maršovice
Hodětice