4-2003

Vánoce - i takové jsou a byly [4/2003]

Pokud si myslíte, že Vánoce teprve přijdou, mýlíte se. Ty letošní začaly totiž dávno.

Bylo to někdy v polovině října, kdy některé obchodní domy začínaly vánoční výzdobu a vybízely k nákupům. V prvním momentě se každý usmál vždyť tou dobou se chodilo ještě v tričku. Ovšem to jsou „Vánoce“ komerční. Ty pravé vánoční svátky opředené kouzlem obyčejů, písní, koled, pověr,… teprve budou.

Začátkem prosince je svátek sv. Barbory. Božena Němcová o něm píše: Huřízne si dívčí višňovů nebo třešňovů větvičku, dá do vody na teplé místo nejlépe do chlíva, ob den dává čerstvů vodu. Na Vánoce vykvete. Ty větvičky nosí děvčata na půlnoční za šněrovačků, ha který chlopec ji chlopne, za toho muší jít.

Jinak praví o tzv. barborkách Staročeský herbář: Chceš-li poznati čarodějnice, uřízni na sv.Barboru jednoroční proutek z višně, dej ho do nějaké nádoby a nalej naň každého dne čerstvé vody, do Štědrého dne se rozvije. Při jitřní udělej z něho kolečko a hleď skrze ně při mši sv. k oltáři a uvidíš všechny čarodějnice k oltáři zády obrácené. Ale potom musíš vyjítí z kostela dříve než kněz řekne „Amen“ neboť kdyby ses opozdil čarodějnice by tě roztrhaly.

Nejstarší doklad o staročeských vánočních „zábavách“ je poznámka od arcibiskupa Arnošta z Pardubic (1357). Běduje v ní na bezbožné hráče v kostky, že prý to ohavný hřích, večer před hodem narození Páně, po všeobecném zvyku, hráti hru kostěnou.

Odedávna se bavili staří i mladí o Štědrém dni výrobou hraček z ořechových skořápek. Ostatně ořechy tvořily spolu se sušeným ovocem nezbytnou součást štědrovečerní hostiny.

Obyčej v Čechách rázovitě upravený nabádal o Vánocích stavět doma jesličky-betlém. Jesličková skupina měla názorně připomínati narození Páně s celým ovzduším lidového pastýřského a venkovského života, s vévodícím hradem a městem nahoře. S andělem vznášejícím se nad jeskyňkou, nad chlévem s nápisem : Pokoj lidem dobré vůle.

Betlémy se vyráběly z různých, materiálů. Z papíru, vosku, dřeva, sádry apod.

Obyčej cizího původu u nás dnes již nezbytný - vánoční stromek se objevuje okolo poloviny 19.století. Tehdejší dobový tisk píše: Starý obyčej - jesličky - bohužel mizí z domácností a nový - vánoční stromeček - všude nachází obliby a povšimnutí.

Koleda - obyčej doložený od počátku 14.století ve slovnících českých i latinských. Celkem všude a vždy stejný: Obchůzka po staveních od Štědrého večera do Nového roku. Říkadla, zpěvy i hry o narození Páně, obdarování od domácích. Koleda byla pro žáky a studenty v 15. - 17.století důležitým zdrojem obživy. O vánoční koledě nosili s sebou „děťátko.“ O koledě na Tři krále chodívali s „hvězdou.“./p>

Neblaze prosluly „koledy“ selského lidu. Obvykle se za vybrané peníze kupovalo společné „pivo kolední“ a při pití tropeny všelijaké nezbednosti. Proto začátkem 16.století vrchnost na sněmu vyhlásila: Též také kolední pivo aneboližto vobecní, kteráž sobě, složíce mezi sebou peníze ve větších neb v menších počtech lidé sedlští kupují, aby jim odpuštěno nebylo, poněvadž častí svárové, mordové a jiní mnozí neřádové a hříchové proti Pánu Bohu se páší a tudy lid sedlský v rozpustilosti k outratám, záhubě a chudobě přichází. Jestliže by se pak kdo společnejch piv braní dopustil - tomu artikul sněmovní vyměřuje přísné pokuty.

Novotný Pavel

Výročí [4/2003]

Čtvrtého ledna roku 2004 tomu bude 130 let od narození hudebního skladatele, hráče druhých houslí Českého kvarteta, Křečovického rodáka a čestného občana obce - Dr.h.c. Josefa Suka.

Hudební základ a vlohy Sukovy byly původu rodového. Po matce pocházel ze starého rodu kantorů - hudebníků, jehož nejstarší příslušník, Karel Český, učiteloval již na počátku 17.století. Sukův prapraděd, Jan Český, byl od roku 1810 učitelem a také Sukův praděd, Matěj Český, se věnoval tomuto povolání.

Sukův otec, Josef Suk, přišel jako devatenáctiletý učitelský pomocník do Křečovic k učiteli Matyáši Českému a za čas se přiženil do tohoto starého rodu kantorů,hudebníků. Působil jako učitel a regenschori v Křečovicích.

Manželům Sukovým se 4.ledna 1874 narodilo třetí a poslední dítě, syn jemuž bylo dáno jméno po otci - Josef. Hudební vlohy se u malého hocha projevily již v jeho osmém roce. V prostředí kde byla hudba domovem jistě přirozený jev. Začínal housličkami, které mu dala jeho matka. Pro tehdejší poměry bylo jistě příznačné, že syn učitele hudebníka se učil hudbě za pomoci křečovického „šumaře“ Plachého. Otec zaneprázdněn učitelskými povinnostmi a úkoly na kůru křečovického kostela, neměl čas, aby mohl své děti učit hudbě. Otcův zájem byl upoután, když se dostavily první výsledky synova učení.

Mladému Sukovi nastávala vážná doba učení pod přísným dohledem jeho otce. K houslím přibyl klavír a potom i varhany.

Jako jedenáctiletý chlapec byl roku 1885 přijat na pražskou konservatoř. Sukovi nastala doby učení a soustředěné práce. Housle studoval u Antonína Bennewitze, harmonii u Josefa Foerstra a hudební skladbu u Karla Steckera. Teprve přijetím do kompoziční třídy Antonín Dvořáka koncem roku 1890 znamená pro Suka opravdový svět hudby. Ve škole pro komorní hudbu, kterou založil a vedl profesor Hanuš Wihan se Sukovi a jeho přátelům z pozdějšího Českého kvarteta dostalo nejlepšího vyškolení a uvedení do komorní hry. Mimoto se Suk sám zabýval tvorbou skladeb klavírních a komorních. Růst jeho osobnosti měl tak pevnou oporu v jeho oblíbených nástrojích, do nichž vkládal své tvůrčí sny a ideály.

Novotný Pavel

Blahopřání [4/2003]

Jménem Obecního úřadu Křečovice i jménem svým přeji všem lidem dobré vůle, všem občanům obce Křečovice příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2004

S úctou

František Vondra
starosta

Oznámení Obecního úřadu Křečovice

Vyhlášky č.1/2003 a 2/2003 jsou vyvěšeny na úřední desce OÚ v Křečovicích i na vývěsních tabulích v osadách. Všichni občané se s obsahem vyhlášek ve svém zájmu mohou seznámit. Po nabytí účinnosti budou zveřejněny na internetu.

Obec Křečovice oznamuje záměr pronajmout k trvalému bydlení obecní byt (2 místnosti, koupelna. WC) + provozovnu hostince (bez sálu). Zájemci mohou podat písemnou žádost do 30.1.2004 na OÚ v Křečovicích.

Obec Křečovice nabízí k prodeji ještě 5 zbývajících parcel na výstavbu rodinných domků v Křečovicích. Cena: 200,-Kč/m2. Obec provede výstavbu infrastruktury. Zájemci mohou zaslat písemnou žádost na OÚ v Křečovicích.

Do Křečovic na půlnoční [4/2003]

Lidé z daleka chodívali do Křečovic, aby si tam poslechli znamenitého varhaníka a zpěváka. Zvláště o svátcích, posvícení a zejména pak o pouti bývávala v křečovickém kostele slavná mše s hudbou a zpěvy.

Starý pán řídící učitel, ale i znamenitý ředitel kůru v křečovickém kostele, vyučil půl vesnice na rozmanité hudební nástroje a měl pohromadě kapelu, že jí bylo radost poslouchat. A když byla „figulárka“ bylo jich plno na kůru. Přišli i zpěváci a nade všemi vévodil jako král starý pán, který se usmíval, na všechno dával pozor, všude měl uši: nad vším bděl.

Tyhle slavné mše v Křečovicích, to byly koncerty, a což o Vánocích, o půlnoční!

Jednou přišel k nám do Hodětic maršovický pan řídící Balík a přines novinu, že bude o půlnoční hrát v Křečovicích také mladý Josef Suk, syn starého pána. Holečku, to byla opravdu novina! To musíme do Křečovic, abychom ho slyšeli!

Sněhu bylo po kolena a mrzlo jen praštělo, cesta byla zapadaná, ale pastýřská mše v Křečovicích s mladým Sukem se nesmí vynechat, pro tu se musí již něco zkusit! Beztoho bylo u nás, v Hoděticích, kde bylo jen sedm chalup, smutno a pusto. Proto jsme se po štědrovečerní večeři vypravili: vysoké boty na nohy, pořádný zimník na sebe, teplou šálu na krk, huňatou beranici na hlavu, lucernu do levé ruky a do pravé pořádnou hůl, do kapsy sirky a několik svíček - a už se šlo. Byla tma, na nebi nesvítila ani jediná hvězdička, sníh pod nohama chrupal, boty se bořily do sněhu, každou chvíli zapadl některý z nás do závěje, ale šli jsme statečně a cesty pomalu ubývalo. V lese, do kterého jsme ze chvíli vešli, to bylo lepší, svíčky v lucernách jasněji svítily, stromy vrhaly dlouhé a tajemné stíny. Přes cestu přeběhlo několik vyplašených ušáků, za spaní vyrušený pták zatřepetal křídly a shodil za stromu závěje sněhu. Když jsme vyšli z lesa, nebylo již do Křečovic tak daleko.

Sněhem pokryté chaloupky se krčily jakoby zimou. Cesty ke Křečovicům byly jako oživlé. Ze všech stran chvátali tam lidé s lucernami, bylo těch světélek jako bludiček. Všechna světélka se přibližovala k dolíku v němž ležela vesnička, cíl nás všech.

Došli jsme. Okna křečovického kostelíčka svítila do černé tmy. Zhasli jsme lucerny a vešli dovnitř. Kostel byl pln světel i lidí. Byli tady nejenom z Křečovic, ale i z daleka. Od oltáře zazněl zvonek, půlnoční se začala. Varhany se rozezpívaly. A pak to přišlo, koledy, tak milé, prostičké a krásné, až srdce usedalo. Stáli jsme pod kůrem jako omámeni. Housličky mladého Suka zpívaly, tu silněji tu slaběji, tu prudčeji, tu zase pomalu, hudebníci do toho vpadávali, varhany jásaly, zpěváci zpívali……. a my stáli dole jako u vytržení jako ve snu. Už nás nebolely nohy, nebyla nám zima. Už jsme ani nebyli v malé zapadlé vesničce ztracené v bílém sněhu. Byli jsme v nejkrásnějším koncertním sále, zněla nejkrásnější hudba se zpěvy, za varhanami seděl veliký umělec, všechno jako v pohádce.

Dohráli, dozpívali, mše skončila. Ani nevíme, jak jsme vyšli ven a jako došli domů. Nemluvili jsme, nebylo nám do řeči. Bylo to tak krásné a velkolepé a přece tak prosté, české a naše. Nikdy jsme na to nezapomněli.

-----

Takto vzpomínal na hudebního skladatele Josefa Suka a jeho otce v časopise Pod Blaníkem, v roce 1935, pan učitel J. Šuma z Hodětické školy. Upraveno a zkráceno.

Jedná se pravděpodobně o Vánoce roku 1891, kdy napsal J. Suk jedinou samostatnou varhaní skladbu na píseň „Narodil se Kristus Pán,“ kterou hrával jeho otec. Tato úprava nese název „Půlnočka v Křečovicích v roce 1891“./p>

Novotný Pavel

Z jednání zastupitelstva obce [4/2003]

4.11.2003

Dne 4.11.2003 byla po zahájení jednání podána starostou zpráva o činnosti OÚ od posledního zasedání. Mimo jiné uvedl přehled prací, ve kterých se bude ještě do konce roku pokračovat.

V průběhu jednání byl zastupitelstvu předložen návrh nové vyhlášky o místních poplatcích s tím, že po zvážení bude vyhláška předložena ke schválení na dalším jednání zastupitelstva

V různých záležitostech byly projednány následující žádosti:

  • Žádost pana faráře z křečovické fary o příslib na příspěvek na opravu fasády kostela v Křečovicích. Zastupitelstvo schválilo stejný příspěvek jako loňského roku a to 100 000Kč.
  • Žádost ředitelky Základní školy Josefa Suka v Křečovicích o povolení doplňkové činnosti - pronájmu tělocvičny ZŠ. Zastupitelstvo doplňkovou činnost schválilo.
  • Žádost p.Michala Pechače o prodej stavebního pozemku č.638/1 v Křečovicích. Zastupitelstvo dalo k prodeji kladné stanovisko.
  • Žádost manž. Františka a Pavlíny Dolejších o prodej 23m2 obec. pozemku zastavěného tarasem původním vlastníkem. Zastupitelstvo žádosti vyhovělo a prodej schválilo. Zastupitelstvo dále schválilo návrh starosty na odkoupení parc. č.10/5 v Krchlebích o výměře 2802 m2 od pozemkového fondu.
  • Návrh na zaslání děkovného dopisu Mistru Josefu Sukovi, Praha 2 za poskytnutí sponzorského daru 50 000,-Kč na rekonstrukci školní kuchyně v Základní škole v Křečovicích.
  • Návrh na zpevnění komunikace mezi Ederem a Štantejským v Nové Živohošti a zakoupení dlažby a obrubníků

V další části jednání zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení záměru stavby Trapistického kláštera v Políčanech. Zastupitelstvo bude před zahájením jednání o změně Územního plánu vyjednávat s případným investorem řešení dopravní situace mimo osadu Nahoruby.

V závěrečné části jednání schválilo zastupitelstvo usnesení ze zasedání, včetně schválení výběrového řízení na stavbu infrastruktury k parcelám na rodinné domy v Křečovicích. Dodavatelem stavby vodovodu a kanalizace bude Vodohospodářská společnost s.r.o. Benešov, dodavatelem stavby místní komunikace bude firma Benešovské silnice s.r.o. Benešov.

10.12.2003

Dne 10.12.2003 byla provedena kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly byly splněny. Byla předložena smlouva na zhotovení díla podle § 536-565 OZ č.513/94 Sb. se zhotovitelem - Vodohospod. společnosti s.r.o. Benešov pro obec Křečovice. Předmět díla je vybudování kanalizace a vodovodu pro výstavbu rodinných domků v Křečovicích.

Zastupitelstvo souhlasí s realizací. Schválena byla i předložená mandátní smlouva č.71/03 na stavební dozor na zmiňované stavby.

Starosta obce, p. Vondra, informoval dále zastupitelstvo obce o provedení oprav částí místních komunikací v Křečovicích a v Políčanech a v souvislosti s tím i o čerpání dotace z „Programu na obnovu venkova.“./p>

Zastupitelstvo bylo dále seznámeno se situací v převzetí hostince v Hořeticích od nájemce Karla Cincibuse a s návrhem na další činnost v tomto obecním zařízení.

V další části zasedání se zastupitelstvo zabývalo návrhem obecně závazných vyhlášek obce Křečovice a byly schváleny:

  • Vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích
  • Vyhláška č.2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V další části jednání zastupitelstva obce byly projednány změny rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami v příjmech a výdajích dle skutečného plnění. Navrženy byly inventarizační komise pro provedení inventarizace obecního majetku.

Schváleny byly i další záležitosti finančního charakteru, které předložila paní ředitelka Základní školy Josefa Suka Křečovice.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků na výstavbu rodinných domků

  • č.poz.638/7 - manž. Rostislavovi a Ivaně Brejškovým, Křečovice
  • č.poz. 638/11 - manž. Františkovi a Ludmile Hulanovým, bytem Křečvice čp.75

Do seznamu žadatelů o prodej pozemků na výstavbu rodinných domků byl po schválení žádosti zastupitelstvem zařazen další žadatel: ing. Alexandr Balkanski, Benešov.

Kladně byla vyřízena žádost p. Milana Hrubého, Bernartice 87 o výstavbu vodovodní přípojky k domu čp. 38 ve Vlkonicích s tím, že se bude plně podílet na výstavbě, to znamená vyřízení povolení ke stavbě, objednání dodavatele stavby v četně úhrady faktury.

Nebylo vyhověno žádosti ČRS z Týnce nad Sázavou o prodej obecního pozemku č.1583/1 v Živohošti.

V závěru jednání návrhová komise předložila návrh na usnesení, který byl všemi přítomnými zastupiteli schválen.

František Vondra
starosta

Základní škola Josefa Suka [4/2003]

Základní škola Josefa Suka Křečovice zahájila nový školní rok dne 1.9.2003. V letních měsících proběhla na ZŠ rekonstrukce školní jídelny, která nyní vyhovuje všem hygienickým požadavkům. Bez vstřícnosti a ochoty OÚ Křečovice financovat a realizovat tuto nákladnou rekonstrukci, by nebylo možné od září zahájit provoz ŠJ.

Jelikož v letošním roce, vzhledem kapacitě MŠ, nemohli být přijati všechna děti do MŠ, ZŠ po dohodě s OÚ Křečovice zažádala o navýšení kapacity MŠ, aby mohly být v příštím roce všechny žádosti o přijetí dítěte vyřízeny kladně.

Od 1.10. zahájily provoz na ZŠ tyto zájmové kroužky: Dramatický, hudebně-pohybový, anglického jazyka, výtvarný, informatiky, náboženství. Všechny kroužky jsou zdarma. V MŠ pracují kroužky výtvarný, hudební. Předškolní děti jsou zapojeny také do hudebně-pohybového kroužku na ZŠ.

ZŠ společně s MŠ uskutečnila od začátku roku řadu akcí. Děti zhlédly dvě divadelní představení v Sedlčanech, hudební pořad - Města v Písničkách, v rámci výuky přírodovědných předmětů navštívily 2x EKO centrum ve Vlašimi, planetárium v Praze. V rámci tělesné výchovy navštívily plavecký bazén Měřín. Dále bylo pro děti připraveno výtvarné odpoledne - malování hrníčků.

Dne 3.12 . se uskutečnila Mikulášská diskotéka pro děti na ZŠ. Děkujeme všem rodičům, kteří nám při přípravě Mikulášské diskotéky pomáhali, a to přispěním sponzorských darů do tomboly, přípravou občerstvení, a také pomoci při vyhodnocování soutěží. Do tomboly přispěly též sponzorskými dary Povltavské mlékárny Sedlčany, Pekárny Benešov, Elektro Neveklov-p.Mošnička, Levné oděvy Křečovice - p.P.Kolumbus, firma Hesmar Neveklov, firma Kondor, Agroprim Všetice. Všem ještě jednou děkujeme.

Dále mi dovolte poděkovat rodičům, kteří významnou měrou přispěli k Mikulášskému dopoledni 5.12. na naší škole. Také p.Průšové - Potraviny Křečovice, které přispěla dětem na mikulášské balíčky.

Dne 15.12. se v MŠ v 15.00 hod. Uskuteční vánoční besídka. Na této besídce vystoupí děti z MŠ s programem, který si pro Vás připravily se svými učitelkami a vedoucími zájmových kroužků.

Dne 17.12. v 17. 00 hod. Se uskuteční vánoční besídka pro veřejnost v tělocvičně ZŠ. Program připravily děti ZŠ společně se svými učitelkami a vedoucími kroužků. Všichni jste srdečně zváni.

Závěrem mi dovolte jménem všech pracovníků školy Vám popřát hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2004.

Zdeňka Holá, Mgr.
ředitelka školy

Sloupek z fary [4/2003]

První nedělí adventní začali jsme nový liturgický rok. Znovu se před námi otevírá nová perspektiva času, kterou církev vyplňuje připomínáním Božího tajemství působícího v dějinách člověka, lidstva a světa. Centrum těchto dějin je Ježíš Kristus. On se stal člověkem, vešel do dějin lidstva, a když nastane plnost času, vrátí se ve své slávě.

Mezi tímto prvním a posledním příchodem nepřestává vstupovat duchovně do života každého člověka, kterému otevře své srdce. Advent v liturgii je dobou radostného očekávání, zamyšlení, naděje - na příchod Ježíše Krista. Můžeme proto mluvit o trojím adventu:

1. Advent historický - tj. narození Ježíše v Betlémě před 2000 lety (rok 2003 od narození Ježíše Krista)
2. Advent liturgický - který prožíváme každý rok před vánočními svátky, čekáme na Vánoce a na Ježíška.
3. Advent eschatologický - tj. Kristus přijde při konci času

V adventní době máme připravit cestu pro Pána - cestu do svého srdce. Skrze modlitbu, dobré skutky a sebezdokonalování v duchovním životě.

Adventní doba rychle uteče a budeme prožívat Štědrý den a Vánoce - narození Ježíše Krista. Budeme mít radost z dárků od Ježíška…? Stromku a rodinného krbu. Měli bychom pamatovat, že Ježíš Kristus je tím největším darem pro nás. A Ježíš nám přináší opravdovou radost, lásku, pokoj, spravedlnost a naději pro lepší budoucnost. Je na nás, abychom přijali nejen dárek od Ježíška, ale i samotného Ježíše.

Církevní otcové vyjadřovali smysl vánočních svátků těmito slovy: „Nestačí, že se Ježíš narodil v betlémských jeslí, jestli se zároveň nenarodil v tobě.“./p>

Vánoce, to je čas lásky, radosti, čas společného setkání v rodinách.

Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a hodně Božího požehnání nejen na období Vánoc, ale i do nového roku 2004.

P.Kazimerz Duš